Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM800N2
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80CF6

СЪДЪРЖАНИЕ

Удостоверението се издава на българско местно физическо или юридическо лице, за да послужи пред данъчната администрация на съответната посочена държава.

 

Удостоверението за местно лице удостоверява качеството „местно лице“:

За издаване на удостоверение за местно лице е необходимо да се подаде искане за издаване на удостоверение за местно лице (Обр. № Окд-273) в съответната териториална структура на НАП по регистрация на лицето (компетентна структура на НАП).

Удостоверението за местно лице се издава в 7-дневен срок, когато искането е подадено в компетентната структура на НАП и в 14-дневен, когато искането е подадено в друг офис, различен от този по постоянен адрес.

В искането се посочва държавата и годината, за която да послужи удостоверението за местно лице. За различни държави и за периоди повече от една година се подават отделни искания.

При необходимост от удостоверяване на качеството „местно лице“ и на формуляр на чуждестранна данъчна администрация, същият се прилага към искането за издаване на удостоверение за местно лице, задължително придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.

Физическите лица, включително и едноличните търговци, задължително попълват Част ІІ от искането, която съдържа информация от значение за определянето им като местни лица за Република България.

В хода на проверката за издаване на удостоверение за местно лице може да се изиска представяне на  допълнителни документи и информация от задълженото лице.

Издадените документи могат за бъдат получени лично от задълженото лице, от надлежно упълномощено лице или по пощата на посочен от лицето в подаденото искане адрес за кореспонденция в страната.

Удостоверения за местно лице се издават в офисите на НАП. Удостоверенията за местно лице, издадени от ТД/офис на НАП, не се заверяват в Централно управление на НАП.

Териториалните структури на НАП издават и заверяват на немски формуляри:

  • Bescheinigung EU/EWR der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuerklärung (Bescheinigung)/ Удостоверение, издавано за ЕС/ЕИП от чуждестранния данъчен орган за целите на данъчната декларация и
  • Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-pflichtiger Arbeitnehmer nach §1 Abs. 3, §1A EStG (Antrag)/Молба за третиране на работник като подлежащ на неограничено подоходно облагане съгласно § 1, ал. 3, § 1а от Закона за данъка върху общия доход.

За да стартира процеса по издаване и заверяванe на посочените формуляри следва да се подаде „Искане за издаване на документ“ (Обр. № Окд-51) в съответната структура на НАП. Образецът може да бъде намерен и на място във всеки офис на НАП.

Бланките на германски формуляри, следва да се представят попълнени и подписани пред органите по приходите.

Ако се налага да бъдат легализирани, те се депозират директно в Министерство на външните работи за извършване на легализация.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!