Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00IDI4R7
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS88MD4

СЪДЪРЖАНИЕ

Нормативна уредба

Нормативанта уредба, регламентираща дейноста е: Валутен закон и Наредба за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие

Лаборатории

Лабораториите за проверка и маркиране на благородни метали към териториалните дирекции на Националната агенция за приходите, както следва:

гр.София, ул.”Веслец” №84,/ сградата на Столична митница/, тел: 02 /8320153;
гр.Бургас, ул.”Александровка” №26, ет.3, стая 8, тел: 056 /878139;
гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А, ет.4, стая 401, тел: 032 /603235;
гр.Варна, ул.”8 Приморски полк” №128 , етаж 1, стая 104, тел:052 - 360980 ;
гр.Велико Търново, площад „Център” №2, стая № 104  в сградата на ТД на НАП, тел.062 / 617169 ;
 гр. Русе  7000, ул. "М-р Атанас Узунов" № 19 ет.1 ст. 102, тел. 082 808 238
 гр.Кържали, ул.” Деспот Слав” №1, ет.2, стая 216, тел: 0301 /66335;

Можете да ползвате тази услуга, ако сте производител, вносител и/или търговец на златни и сребърни изделия.

Документи

Ако сте търговец, производител или изработвате изделия с материали на клиента трябва да представите следните документи, за да бъде извършена проверка и маркиране на изделия от благородни метали:

 • удостоверение за регистрация в Министерство на финансите;
 • документ за внесена държавна такса;
 • придружително писмо –образец;
 • сертификат по чл. 52, ал. 2 за титъра на изделията и процентното съдържание на сплавиращите добавки

 Ако сте вносител, са ви необходими следните документи:

 • удостоверение за регистрация в Министерство на финансите;
 • митническа декларация;
 • сертификат от чуждестранната фирма-производител за пробата на златото/среброто или за процентното съдържание на сплавиращите добавки;
 • документ за внесена държавна такса;
 • придружително писмо –образец /Приложение № 1/

Ако извършвате вътреобщностно придобиване:

 • удостоверение за регистрация в Министерство на финансите;
 • сертификат от чуждестранната фирма производител за пробата на златото или среброто и за процентното съдържание на сплавиращите добавки;
 • фактура за закупените изделия от благородни метали;
 • придружително писмо –образец /Приложение № 1/
 • документ за внесена държавна такса.
 • Приемане на изделията за проверка и маркиране може да Ви бъде отказана, ако липсва някой от изброените документи.


Срок за извършване на услугата

Услугата може да Ви бъде предоставена веднага при представяне на изделията, а при обективна невъзможност – най-късно в 7-дневен срок.

За проверка и маркиране на златни и сребърни изделия се събират такси съгласно Тарифа №12 за таксите, които се събират в системата на министерство на финансите по Закона за държавните такси.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!