Данък за таксиметрова дейност

Доходите от таксиметрова дейност не се облагат по Закона за данъците върху доходите на физически лица, но се декларират в годишната данъчна декларация

 

ДДС при сделки в ЕС

С данък върху добавената стойност (ДДС) се облагат всички сделки, извършвани от данъчно задължено лице в ЕС срещу възнаграждение

Данък при източника

Облагане на дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени в полза на чуждестранни юридически лица, местни юридически лица, които не са търговци и други

Данък върху дейност от опериране на кораби

Лица, извършващи морско търговско корабоплаване, могат да изберат алтернативен данък

Данък върху разходите

Облагане на представителни разходи, свързани с дейността, социални разходи, предоставени в натура на наетите лица и разходите в натура, свързани с предоставянето за ползване на фирмени активи на наетите лица

Местни данъци и такси

Местните данъци и такси се събират от общините