Z6_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2SQ0
Z7_PPGAHG8001KP00QJ3I7VOU2SM7

СЪДЪРЖАНИЕ

В резултат от буйното нарастване на онлайн пазаруването, правителствата на държавите от ЕС губят приблизително 7 милиарда евро публични приходи годишно, тъй като понастоящем стоките с ниска стойност са освободени от ДДС при внос в ЕС. Освен това, подобно освобождаване не се предоставя за продажбите на стоки с ниска стойност в рамките на ЕС. За справяне с предизвикателствата, произтичащи от тези различни режими на ДДС, и за преодоляване на пречките пред трансграничните онлайн продажби, тези правила в момента се модернизират.


Какво се променя от 1 юли 2021 г.?


Новите правила за ДДС в областта на електронната търговия въвеждат опростен и единен набор от правила за ДДС за всички предприятия, извършващи трансгранична електронна търговия, независимо дали са от ЕС или от държава извън ЕС. Това хармонизиране на правилата ще създаде равни условия на конкуренция за всички предприятия и ще предостави възможности за значително увеличаване на търговията в рамките на ЕС. Тъй като търговията в рамките на ЕС не подлежи на никакви процедури от страна на пощенските оператори или куриерите, може да се възползвате в голяма степен от това увеличение на дистанционните продажби в рамките на ЕС.
Успоредно с това, всички търговски стоки, внасяни в ЕС, ще подлежат на облагане с ДДС, независимо от тяхната стойност, което означава, че вече няма освобождаване за вносни стоки на стойност до 22 евро. Онлайн продавачите и онлайн пазарите/платформите, извършващи дистанционни продажби на вносни стоки на клиенти в ЕС на стойност, ненадвишаваща 150 евро, могат да използват новоразработения режим за обслужване на едно гише „Внос“ (IOSS) за деклариране и плащане на ДДС. В тази ситуация, отговорността за събирането на ДДС няма да се носи от пощенските оператори и куриерите.

Какъв е принципът на действие?


Онлайн продавачите и онлайн платформите, които използват режима за обслужване на едно гише „Внос“ (IOSS), ще трябва да Ви предоставят информацията, необходима за митническо освобождаване в ЕС, включително идентификационния номер за целите на ДДС за режима за обслужване на едно гише „Внос“ (IOSS). Електронните пазари, които не участват в изпращането или превоза на стоките, обикновено предоставят тази информация на действителния продавач и се договарят за строги правила относно използването на техния идентификационен номер за целите на ДДС за режима за обслужване на едно гише „Внос“ (IOSS), включително съобщаването му на превозвача и/или на митническия декларатор.
Това е необходимо, за да се избегне облагането с ДДС при вноса, и следователно да се ускори пускането на стоките за свободно обращение. Крайният резултат следва да намали напрежението на този критичен етап от веригата на доставки. Пощенските оператори и куриерите няма да бъдат задължени да проверяват валидността на този номер за целите на ДДС за режима за обслужване на едно гише „Внос“ (IOSS), и на практика не могат да го правят, но е важно да са наясно с промяната в процедурите.

 

Какво ще стане, ако не се използва режимът за обслужване на едно гише „Внос“ (IOSS)?


За продавачите или платформите, които не се регистрират в режима за обслужване на едно гише „Внос“ (IOSS), компетентните органи ще събират ДДС при внос на стоки с ниска стойност, точно както сега на митницата се събира ДДС върху стоките с по-висока стойност. Клиентите в ЕС ще получават закупените стоки чак след заплащане на ДДС.


Пощенските оператори и куриерите могат също така да начисляват на клиента допълнителна такса за освобождаване, за събиране на ДДС и извършване на необходимите формалности при вноса на стоки. Това означава, че тъй като клиентите от ЕС са свикнали с цени с включен ДДС, плащането на допълнителни такси в момента на вноса може да доведе до отказ на клиента от въпросния пакет.
Пощенските оператори и куриерите могат да използват опростяване, при което ДДС от клиента се събира и плаща на компетентните органи ежемесечно. Това опростяване им предоставя предимство по отношение на паричния поток, за да компенсират допълнителните пакети, които ще се нуждаят от митническо освобождаване, което ще доведе до увеличаване на административната работа


Какво да правя сега?


Важно е да се повиши осведомеността относно тези промени сред Вашите бизнес клиенти, и да се насърчи въвеждането на режима за обслужване на едно гише „Внос“ (IOSS), така че работата да може да продължи гладко и всеки да може да се възползва от опростяването на системата.

 

Какви са ползите за пощенските оператори и куриерските служби?

 

  • По-голяма ангажираност: Като ключови участници в транспорта и дистрибуцията на стоки, Вие сте на първа линия, що се отнася до декларирането на стоки пред митницата;
  • По-бърз процес: Новите правила, включително приемането на електронното предаване на данни, имат за цел в крайна сметка да опростят процедурите и да осигурят по-бързо митническо освобождаване, така че да можете да доставяте стоки на Вашите клиенти по-бързо.

Ако имате нужда от повече информация, вижте брошурата за пощенски оператори и куриери.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!