Z6_PPGAHG800PH880Q36HUI0S1DT5
Z7_PPGAHG800PH880Q36HUI0S1DR4

СЪДЪРЖАНИЕ

Разширение на мини системата за обслужване на едно гише


Разширението на мини системата за обслужване на едно гише (MOSS) и специалните разпоредби относно задълженията на електронните интерфейси ще влязат в сила на 1 юли 2021 г., като информационните/електронните системи ще бъдат надградени за новите промени.
С новите промени електронни интерфейси, като пазари или платформи, в определени случаи ще се считат за целите на ДДС като доставчици на стоки, продавани на крайни клиенти в Европейския съюз от търговци, използващи тези електронни интерфейси. Следователно те ще трябва да събират и плащат дължимия за тези продажби ДДС.
Въз основа на успеха на мини системата за обслужване на едно гише (MOSS) за телекомуникационните, услугите за радио- и телевизионно излъчване или услугите, извършвани по електронен път (TBE услуги), тази концепция е разширена и е превърната в система за обслужване на едно гише (OSS) и система за обслужване на едно гише „Внос” (IOSS):

 

Режим „извън Съюза“ за доставки на TBE услуги, извършвани от данъчно задължени лица, които не са установени в Европейския съюз, ще бъде разширен за всички видове трансгранични услуги за крайни потребители/клиенти в ЕС. Т.е., режим „извън Съюза“ ще се прилага от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС, за извършвани от тях доставки на услуги, по които получатели са данъчно незадължени лица/крайни клиенти с място на изпълнение на територията на държава членка.

 

Режим „в Съюза“ за доставки на TBE услуги ще бъде разширен за всички видове търговец към краен клиент (B2C) услуги, както и за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки в рамките на Европейския съюз и някои вътрешни доставки, улеснени от електронни интерфейси. Т.е., режим „в Съюза“ ще се прилага от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС, за извършвани от тях доставки на услуги, по които получатели са данъчно незадължени лица/крайни клиенти с място на изпълнение на територията на държава членка, в която същите не са установени. Също така режим „в Съюза“ ще се прилага от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС, за извършвани от тях вътреобщностни дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС. Режим „в Съюза“ ще се прилага и от данъчно задължени лица, които не са установени в рамките на ЕС, за извършвани от тях вътреобщностни дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС. Същите могат да се регистрират за прилагането на режима в държавата членка, от територията на която се изпращат или започва транспортирането на доставяните от тях стоки. Режим „в Съюза“ ще се прилага и от електронни интерфейси (установен в ЕС или извън ЕС), улесняващи вътреобщностни дистанционните продажби на стоки (лицето, което се счита за доставчик), за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки в рамките на ЕС и определени вътрешни дистанционни продажби на стоки. Съществуващият праг за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки се премахва и заменя от нов праг за Европейския съюз от 10 000 EUR, под който доставките на TBE услуги и вътреобщностните дистанционни продажби на стоки може да продължат да подлежат на облагане с ДДС в държавата членка, в която е установено данъчно задълженото лице, доставящо тези TBE услуги, или в която тези стоки се намират към началото на тяхното изпращане или превоз.

 

Режим „Внос“ е създаден и обхваща дистанционните продажби на стоки, внесени от трети територии или трети страни, за крайни клиенти в ЕС на стойност до 150 EUR. 

При използване на режим „Внос“, доставчикът начислява и събира ДДС, приложим за мястото на изпълнение на дистанционните продажби на стоки, и декларира и плаща този ДДС на държавата членка по идентификация, чрез електронния портал за режим „Внос“. В този случай стоките ще се ползват от освобождаване от ДДС при внос, което позволява бързо освобождаване в митницата.
С въвеждането на режим „Внос“ се премахва настоящото освобождаване от ДДС за стоки на малки пратки на стойност до 22 EUR и правилата за ДДС за дистанционните продажби на внасяни стоки се изменят в съответствие с принципа на данъчно облагане при местоназначението.
Когато не се използва режим „Внос“, ще бъде на разположение втори механизъм за улеснение за вноса. ДДС за вноса ще се събира от клиентите от митническия декларатор (напр. пощенски оператор, куриерска фирма, митнически агенти), който ще го плаща на митническите органи чрез месечно деклариране и плащане.


Повече информация за специалните режими може да намерите на сайта на Европейската комисия тук:
OSS | Taxation and Customs Union (europa.eu)
Ressources | Taxation and Customs Union (europa.eu)


Вижте още Специален ДДС режим за обслужване на едно гише "Внос" - Import one-stop shop (IOSS) и Специален режим в Съюза и специален режим извън Съюза

 

Промени

За българските MOSS потребители и новите потребители на системата ще има следните промени свързани с прехода към разширената система за обслужване на едно гише (OSS):

 • Функционалностите за MOSS остават активни за приемане на справка-декларация по двата режима за данъчни периоди 1-во и 2-ро тримесечие на 2021 година. За подаване на справка-декларация за 1-во и 2-ро тримесечие и за внасяне на изискуемия за същите периоди данък се прилага досегашният ред.
 • Регистрираните лица в MOSS за режим „извън Съюза“ и за режим „в Съюза“ за да продължат регистрацията си за прилагане тези режими ще трябва да актуализират своята регистрационна информация, чрез портала за електронни услуги на НАП в периода 01.04 – 30.06.2021 г. В тези случаи идентификационният номер за прилагане на режим в Съюза по чл. 94, ал. 2 или за прилагане на режим извън Съюза по чл. 154, ал. 6 се запазва.
 • Регистрационните данни на лицата, регистрирани в MOSS за режим „в Съюза“, ще бъдат мигрирани автоматично за целите на OSS режим „в Съюза“.
 • Регистрационните данни на лицата, регистрирани в MOSS за режим „извън Съюза“, ще бъдат мигрирани автоматично за целите на OSS режим „извън Съюза“. Регистрираните лица ще трябва да определят акредитивен представител и да актуализират своята регистрационна информация, чрез портала за електронни услуги на НАП в периода 01.04. – 30.06.2021 г. Достъпът до новите електронни услуги ще може да се осъществява само с квалифициран електронен подпис.

Считано от 01.07.2021 година лицата, актуализирали своите данни, ще имат достъп до електроните услуги, свързани със съответния OSS специален режим.
От 1-ви април 2021 година данъчно задължените лица имат достъп до електронните услуги на НАП за предварителна регистрация за специалните режими „извън Съюза“, „в Съюза“ и „Внос“.
За режим „извън Съюза“ може да се регистрират в страната (като държава членка по идентификация) чрез електронния портал/електронните услуги на НАП, данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС и извършват: 
Доставки на услуги, по които получатели са крайни клиенти/потребители (B2C) и които са с място на изпълнение в държава членка, включително България.


Примери за доставки на услуги, по които получатели са крайни клиенти/потребители (списъкът не е изчерпателен), които биха могли да бъдат декларирани по режим „извън Съюза”:

 • услуги за настаняване, извършвани от неустановени данъчно задължени лица;
 • достъп/вход за културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития; като панаири и изложби;
 • транспортни услуги;
 • услуги по оценка и работа върху движимо имущество;
 • спомагателни транспортни дейности като товарене, разтоварване, обработка или подобни дейности;
 • услуги, свързани с недвижими имоти;
 • наемане на транспортни средства;
 • доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги за консумация на борда на кораби, самолети или влакове и др.

Важно! Няма пречка данъчно задължено лице, което не е установено на територията на Европейския съюз, да е регистрирано за целите на ДДС в държава членка, включително България, за доставки, различни от услугите, попадащи в обхвата на режим „извън Съюза”, за да се регистрира за прилагане на режим „извън Съюза“ за доставките, попадащи в обхвата на режима.

За режим „в Съюза“ може да се регистрират в страната (като държава членка по идентификация) чрез портала за електронни услуги на НАП, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП):
1. Данъчно задължено лице, установено на територията на страната, включително по постоянен обект (в случаите, когато не е установено на територията на Европейския съюз по седалище и адрес на управление), за:

 • доставки на услуги, по които получатели са крайни клиенти/потребители (B2C) и които са с място на изпълнение в друга държава членка, в която същото не е установено.

Примери за доставки на услуги, по които получатели са крайни клиенти/потребители (неизчерпателен списък), които биха могли да бъдат декларирани по режим „в Съюза”:

 • услуги за настаняване, извършвани от неустановени данъчно задължени лица;
 • достъп/вход за културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития; като панаири и изложби;
 • транспортни услуги;
 • услуги по оценка и работа върху движимо имущество;
 • спомагателни транспортни дейности като товарене, разтоварване, обработка или подобни дейности;
 • услуги, свързани с недвижими имоти;
 • наемане на транспортни средства;
 • доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги за консумация на борда на кораби, самолети или влакове и др.

Следва да се има предвид, че за доставките на услуги с място на изпълнение в държава членка, в която лицето – доставчик е установено, не се прилага режим „в Съюза“, независимо от това дали този постоянен обект/установяване е ангажиран с доставката или не.

 • вътреобщностни дистанционни продажби на стоки с място на изпълнение на територията на държава членка, включително България.

2. Данъчно задължено лице, което не е установено на територията на Европейския съюз, когато изпращането или транспортирането на доставяните от него стоки започва от територията на страната, за:

 • вътреобщностни дистанционни продажби на стоки с място на изпълнение на територията на държава членка, включително България.

3. Електронен интерфейс (установен в Европейския съюз или извън Европейския съюз), улесняващ вътреобщностни дистанционните продажби на стоки (лицето, което се счита за доставчик), за:

 • вътреобщностни дистанционни продажби на стоки с място на изпълнение на територията на държава членка, включително България;
 • определени вътрешни дистанционни продажби на стоки.

Данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс, което не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, но е установено в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ в областта по ДДС, се регистрира за прилагане на режим „в Съюза“ чрез акредитиран представител.
Вътреобщностна дистанционна продажба на стоки се извършва, когато стоките се изпращат или транспортират от доставчика или от негово име, включително когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или транспортирането на стоките от територията на държава членка, различна от тази, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките до получателя. 

Доставката на стоки трябва да се извършва за:

 • данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва, или 
 • на всяко друго данъчно незадължено лице.

За режим „Внос“ може да се регистрират в страната (като държава членка по идентификация) чрез електронния портал/електронните услуги на НАП:
1. Данъчно задължено лице, установено на територията на страната, включително по постоянен обект (в случаите, когато не е установено на територията на Европейския съюз по седалище и адрес на управление), за:

 • дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, с място на изпълнение на територията на държава членка, включително България 

2. Данъчно задължено лице, което не е установено на територията на Европейския съюз, за:

 • дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, с място на изпълнение на територията на държава членка, включително България.

3. Електронен интерфейс (установен в Европейския съюз или извън Европейския съюз), улесняващ дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, (лицето, което се счита за доставчик), за:

 • дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, с място на изпълнение на територията на държава членка, включително България

Данъчно задължено лице, включително което управлява електронен интерфейс, което не е установено по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, но е установено в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ в областта по ДДС, се регистрира за прилагане на режим „Внос“ чрез представител.
Доставки на стоки, които са обхванати от режима „Внос”:

 • дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, с място на изпълнение на територията на държава членка, включително България
 • стоките се изпращат/превозват от трета територия или трета държава към момента на доставката; и 
 • тези стоки се изпращат под формата на пратка със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR; и 
 • стоките се превозват или изпращат от доставчика или от негово име, включително когато доставчикът се намесва непряко в изпращането или превоза на стоките, от трета държава или трета територия до получател в държава членка; и 
 • стоките не са  нови превозни средства, или стоки, които се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или стоки, които са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети; и
 • стоките не подлежат на облагане с хармонизирани акцизи в ЕС (обичайно алкохол или тютюневи изделия в съответствие с чл. 2, пар. 3 от Директивата за ДДС). Следва да се има предвид, че режим „Внос“ не може да бъде използван, когато стоките с ниска стойност се купуват и/или изпращат заедно с акцизни стоки, независимо дали стойността на пратката надвишава 150 EUR или не.

Дистанционната продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии, трябва да се извършва за клиент в държава членка, който е:

 • данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което няма задължение да начислява данък върху добавената стойност при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва, или
 • всяко друго данъчно незадължено лице. 

Важно! За регистрация в страната (като държава членка по идентификация) за прилагане на специален режим „в Съюза”, за прилагане на специален режим „извън Съюза” или за прилагане на специален режим „Внос” неустановените търговци, които следва да бъдат идентифицирани чрез служебен номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, следва първо да подадат заявление за издаване на такъв служебен номер, и да уведомят Национална агенция за приходите за определения от тях акредитиран представител/представител. Определеният акредитиран представител/представител следва да заяви достъп до електронните услуги на НАП в качеството му на акредитиран представител/представител на неустановения търговец и да подаде заявление за регистрация на търговеца за прилагане на специален режим „в Съюза”, за прилагане на специален режим „извън Съюза” или за прилагане на специален режим „Внос”.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!