Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3OI5
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SP6

СЪДЪРЖАНИЕ

Закон

Облагането с данък върху превозните средства е регламентирано в чл. 52 – 61 от Закона за местните данъци и такси

Облагане

С данък върху превозните средства се облагат:

 • Превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България (леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса до 3,5 т и ремаркета към тях; товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т; седлови влекачи и влекачи за ремарке; автобуси, мотоциклети и мотопеди; специализирани строителни машини и други специални автомобили; автокранове, трактори и други самоходни машини; моторни шейни триколесни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (EС) №168/2013);
 • Корабите, вписани в регистрите на българските пристанища (вкл. джетовете, ветроходните и моторните яхти; скутерите; влекачите и тласкачите; речните несамоходни плавателни съдове);
 • Въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства (вкл. парапланерите; делтапланерите; мотоделтапланерите; свободните балони и планери).

Размерът на данъка върху превозните средства се определя с наредба на общинския съвет в границите, посочени в ЗМДТ. Той се изчислява в зависмиост от вида на превозното средство, мощност на двигателя, екологична категория на автомобила и други.

Например: годишният данък за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данъкът се определя като произведение на два компонента – имуществен и екологичен – чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ.

ГДПС = ИмК x ЕК, където:

ДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент

ЕК е екологичен компонент

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:

а) до 55 kW включително – от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

2. Екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на автомобила и представлява коефициент, който се определя от общинския съвет в следните граници:

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“

1,10 – 1,40

„Евро 3“

1,00 – 1,10

„Евро 4“

0,80 – 1,00

„Евро 5“

0,60 – 0,80

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,40 – 0,60

 

 • Екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на автомобила и представлява коефициент, който се определя от общинския съвет в границите, посочени в ЗМДТ.
 • Когато в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи няма данни за екологичната категория на МПС, се приема, че то е без екологична категория (чл. 59, ал. 5 от ЗМДТ)

В Закона за местните данъци и такси – чл. 55-57 са дадени подробно формулите за изчисление и описание на параметрите за всяко едно превозно средство.

Освобождаване от облагане

Освобождават се от облагане с данък върху превозните средства:

 • държавните и общински органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение;
 • линейки и пожарни;
 • представителства и консулства при условията на взаимност;
 • Българския Червен кръст, използвани за целите на организацията;
 • електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди и електрическите превозни средства от категории L5e, L6e и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) №168/2013;
 • лицата с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, за собствения им лек автомобил с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW;
 • Не се дължи данък на превозните средства от месеца, следващ този на прекратяване на регистрацията за движение.
 • Регистрацията на обявени за издирване превозни средства се прекратява въз основа на писмено заявление от собственика до звено „Пътна полиция“ по месторегистрация на превозното средство;
 • За излезлите от употреба МПС, които подлежат на предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектуване;
 • ДПС е дължим, когато регистрацията за движение на превозното средство е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) или поради това, че табелите с регистрационен номер, не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти – БДС 15980 и БДС ISO 7591.
 • При прекратяване регистрацията на превозно средство, собственикът представя документ от компетентен орган – чл. 54, ал. 7 от ЗМДТ;

Деклариране /чл. 54 от ЗМДТ/

Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в 2-месечен срок от придобиването им с подаване на декларация по образец за съответното превозно средства /пътно, плавателно и въздухоплавателно/ – чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ;

Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларациите се подават пред общината по регистрация на превозното средство – чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ;

Когато превозното средство е собственост на повече от едно лице, достатъчно е един от собствениците да подаде декларация, като задължително вписва данните на другите съсобственици – чл. 54, ал. 8 от ЗМДТ;

Декларация се подава както при придобиване на превозното средство, така и при настъпване на всяко друго обстоятелство, относимо към облагането с данък за превозните следства.

 

Служебно деклариране  (чл. 54, ал. 1-3 от ЗМДТ)

Данните за всяко едно регистрирано в Пътна полиция превозно следство се получават в общината от регистъра на пътни превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи – чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ.

Декларация за пътното превозно средство се подава в случай, че е:

 • собственост на повече от едно лице;
 • придобито по наследство;
 • собственост на лице, което може да предяви право на освобождаване от данък;
 • собственост на лице или лица, които нямат постоянен адрес/седалище на територията на страната.

Плащане /чл. 60 от ЗМДТ/

Данък върху превозните средства се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на собственика;

Данъкът се заплаща в брой или безкасово по сметка на съответната община на две равни вноски до 30 юни до 31 октомври на годината, за която е дължим, като на предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

За придобитите или регистрирани за движение през текущата година превозни средства, ДПС се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно от тази за регистрацията им за движение в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването им, респ. на регистрацията им за движение.

При промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ този на промяната – чл. 60, ал. 9 от ЗМДТ;

При прехвърляне на собствеността на превозно средство, новият собственик не заплаща данък за текущата година, ако предишният собственик го е платил до края на същата календарна година – чл. 58, ал. 3 от ЗМДТ;

ВАЖНО: Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Невнесеният в срок данък се събира заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания – чл. 4, ал. 2 от ЗМДТ.

Вижте още Плащане

Данъчни облекчения  

Данъчни облекчения за екологична категория могат да ползват:

 • автобусите, които се използват само за извършване на обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, субсидиран от общините, данъкът е в размер 10 на сто от този, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от ЗМДТ – чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ;
 • мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, които съответстват на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за по-висока категория – с 60 на сто намаление от определения данък по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ – чл. 59, ал. 2 от ЗМДТ;
 • автобусите, товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък-чл. 59, ал. 3 от ЗМДТ.
Местни данъци и такси

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!