Z6_PPGAHG80014N30QLJOV0112G11
Z7_PPGAHG80014N30QLJOV0112G90

СЪДЪРЖАНИЕ

Приспадане

В случаите, когато в рамките на 12 последователни месеца прекратите патентна дейност и/или образувате ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, новообразуваното предприятие не се облага с патентен данък. Ако в рамките на текущата данъчна година, оборотът ви е превиши 50 000 лв. или се регистрирате по Закона за данък върху добавената стойност, то в тези случаи внесеният данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

В тези случаи патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали горе посочените обстоятелствата.

Възстановяване

Данъчни облекчения

Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната последователност:

  • физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер на 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
  • физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата година два или три вида патентна дейност от посочените в т.1 – 36 от приложение № 4, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер, за извършването на повече от три дейности облекчението не се прилага;
  • физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т.5, 6, 8 – 15, 18 – 20, 25, 27 – 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата година;
  • лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място.

Вижте Патентен данък

Местни данъци и такси,Патентен данък

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!