Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименованието на услугата е Автоматичен обмен на финансова информация CRS/DAC2.

Правна рамка

Common Reporting Standard (CRS) - представлява разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) модел на двустранен или многостранен международен договор, базиран на Модел 1 FATCA споразумението. Целта на този проект е да създаде световен стандарт за автоматичния обмен на информация за финансови сметки, около който държавите да се обединят. Цялостният пакет за световния стандарт е одобрен от министрите на финансите и от управителите на централните банки на държавите от Г-20 през септември 2014 г.

Директива 2014/107/ЕС (DAC 2) Паралелно с инициативите на ОИСР за автоматичен обмен на информация за финансови сметки, Европейският съюз прие Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. (изменяща Директива 2011/16/ЕС) по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, в която са предвидени идентични на CRS задължения за автоматичен обмен на финансова информация, но съобразени с европейския контекст на прилагане. Тъй като Директива 2014/107/ЕС е до голяма степен базирана на CRS, техническите изисквания за предоставянето на информацията съвпадат почти напълно.

Разпоредбите на горните два проекта са въведени в българското законодателство в Глава шестнадесета, Раздел III „а“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Кой ползва услугата? 

Българските финансови институции, които предоставят информация за откритите при тях финансови сметки по реда на в Глава шестнадесета, Раздел III „а“ от ДОПК.

 

Срок за подаване на информация 

Информацията по чл. 142б, ал. 1 се предоставя веднъж годишно по електронен път в срок до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнася, по ред и във формат, утвърдени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Финансовата институция, която не поддържа сметки, за които се предоставя информация, също трябва да заяви това обстоятелство в горния срок.

Ред за предоставяне на информация

Информацията се подава по електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис, чрез електронна услуга в Портала за електронни услуги на НАП, раздел Електронни услуги, Е-услуги с електронен подпис, „Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“.

Обхват на обменяната информация 

Чл. 142б, ал. 1 от ДОПК предвижда българските финансови институции да предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите следните данни по отношение на финансовите сметки, които поддържат:
    1. имена/наименование, адрес, данъчен номер, дата и място на раждане (в случай на физическо лице) и участващата юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, на всеки титуляр на сметка, който е лице, за което се предоставя информация;
    2. когато титуляр на сметка е образувание, което след прилагане на процедурите по комплексна проверка е идентифицирано като пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация – наименование, адрес, данъчен номер и участваща юрисдикция или друга юрисдикция, на която образуванието е местно лице за данъчни цели, и имена, адрес, данъчен номер, дата и място на раждане и участващата юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, на всяко контролиращо лице, за което се предоставя информация; 
    3. номер на сметката или функционален еквивалент при липса на номер;
    4. наименование и идентификационен номер на предоставящата информация финансова институция;
    5. наличност или стойност по сметката, включително, в случай на застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор — откупната стойност или стойност при отказ, към края на съответната календарна година или към датата, на която е закрита сметката;
    6. в случай на попечителска сметка:
а) общия брутен размер на лихвите, общия брутен размер на дивидентите и общия брутен размер на други доходи, възникнали във връзка с активите, държани по сметката, платени или начислени по сметката (или във връзка със сметката) през календарната година; и
б) общия размер на брутните постъпления от продажба или изкупуване на финансови активи, платени или начислени по сметката през календарната година, по отношение на които предоставящата информация финансова институция е действала като попечител, посредник, пълномощник или по друг начин като агент на титуляра на сметката;
    7. в случай на депозитна сметка - общия брутен размер на лихвите, платени или заверени по сметката през календарната година; и
    8. в случай на сметка, която не е описана в т. 6 или 7 - общата брутна сума, платена или начислени по сметката в полза на титуляра през календарната година, по отношение на която предоставящата информация финансова институция е задължена, включително сумарния размер на погасителните плащания в полза на титуляра на сметката през календарната година.

Резултат от услугата

При подаване на информацията ще се извършва автоматично издаване на входящ номер и дата, които се изпращат на електронния адрес на подателя, посочен в удостоверението за квалифициран електронен подпис. 

При приемане или отхвърляне на информацията на електронния адрес на подателя, посочен в удостоверението за квалифициран електронен подпис, се изпраща съобщение с линк към резултата от обработката.

Санкции

За неподадена в срок или предоставена невярна информация финансовите институции подлежат на имуществена санкция в размер до 250 лв. за всяка финансова сметка. При повторно нарушение наказанието е имуществена санкция в размер до 500 лв. за всяка финансова сметка.

Предоставяща информация финансова институция, която открие нова сметка, без да е събрала необходимите декларации и документални доказателства, предвидени в процедурите за комплексна проверка, се наказва с имуществена санкция в размер до 1000 лв. за всяка финансова сметка.

Титуляр на сметка, който посочи неверни данни и обстоятелства в декларация за целите на автоматичния обмен на информация за данъчни сметки с цел да не се установи статутът му на лице, за което се предоставя информация, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
 

Международен обмен на данъчна информация

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!