Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование


Наименованието на услугата е Автоматичен обмен на финансова информация /FATCA/.

Правна рамка

В отговор на разкрити случаи на укриване на данъци в големи размери чрез използване на офшорни сметки и недеклариране на доходи и имущество от чужбина, през 2010 г. САЩ приема т.нар. FATCA законодателство. Основната цел на FATCA е да даде възможност на американските данъчни власти  да се борят с трансграничните злоупотреби на американски лица, които имат сметки и финансови активи в чужбина. Тази цел е постигната със сключването на множество междуправителствени FATCA споразумения, които се  основават на административното сътрудничество между данъчните администрации. По силата на тези споразумения чуждестранните финансови институции ще изпълняват своите задължения по FATCA като предоставят информация или на данъчната администрация, където са установени, която от своя страна ще я предоставя на САЩ по линия на автоматичния обмен на информация, или директно на американските данъчни власти.

Между България и САЩ е сключено Споразумение за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA.

Разпоредбите на горните два проекта са въведени в българското законодателство в Глава шестнадесета, Раздел III „а“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Кой ползва услугата? 

Българските финансови институции, които предоставят информация за откритите при тях финансови сметки по реда на в Глава шестнадесета, Раздел III „а“ от ДОПК.

Срок за подаване на информация 

Информацията по чл. 142б, ал. 1 се предоставя веднъж годишно по електронен път в срок до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнася, по ред и във формат, утвърдени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Финансовата институция, която не поддържа сметки, за които се предоставя информация, също трябва да заяви това обстоятелство в горния срок.

Ред за предоставяне на информация

Информацията се подава по електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис, чрез електронна услуга, налична на Интернет страницата на Националната агенция за приходите (www.nra.bg), раздел Електронни услуги, Е-услуги с електронен подпис, „Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“.

Обхват на обменяната информация 

Чл. 142б, ал. 1 от ДОПК предвижда българските финансови институции да предоставят на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите следните данни по отношение на финансовите сметки, които поддържат:
    1. имена/наименование, адрес, данъчен номер, дата и място на раждане (в случай на физическо лице) и участващата юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, на всеки титуляр на сметка, който е лице, за което се предоставя информация;
    2. когато титуляр на сметка е образувание, което след прилагане на процедурите по комплексна проверка е идентифицирано като пасивно нефинансово образувание с едно или повече контролиращи лица, които са лица, за които се предоставя информация – наименование, адрес, данъчен номер и участваща юрисдикция или друга юрисдикция, на която образуванието е местно лице за данъчни цели, и имена, адрес, данъчен номер, дата и място на раждане и участващата юрисдикция, на която е местно лице за данъчни цели, на всяко контролиращо лице, за което се предоставя информация; 
    3. номер на сметката или функционален еквивалент при липса на номер;
    4. наименование и идентификационен номер на предоставящата информация финансова институция;
    5. наличност или стойност по сметката, включително, в случай на застрахователен договор с откупна стойност или анюитетен договор — откупната стойност или стойност при отказ, към края на съответната календарна година или към датата, на която е закрита сметката;
    6. в случай на попечителска сметка:
а) общия брутен размер на лихвите, общия брутен размер на дивидентите и общия брутен размер на други доходи, възникнали във връзка с активите, държани по сметката, платени или начислени по сметката (или във връзка със сметката) през календарната година; и
б) общия размер на брутните постъпления от продажба или изкупуване на финансови активи, платени или начислени по сметката през календарната година, по отношение на които предоставящата информация финансова институция е действала като попечител, посредник, пълномощник или по друг начин като агент на титуляра на сметката;
    7. в случай на депозитна сметка - общия брутен размер на лихвите, платени или заверени по сметката през календарната година; и
    8. в случай на сметка, която не е описана в т. 6 или 7 - общата брутна сума, платена или начислени по сметката в полза на титуляра през календарната година, по отношение на която предоставящата информация финансова институция е задължена, включително сумарния размер на погасителните плащания в полза на титуляра на сметката през календарната година.

Резултат от услугата

При подаване на информацията ще се извършва автоматично издаване на входящ номер и дата, които се изпращат на електронния адрес на подателя, посочен в удостоверението за квалифициран електронен подпис. 

При приемане или отхвърляне на информацията на електронния адрес на подателя, посочен в удостоверението за квалифициран електронен подпис, се изпраща съобщение с линк към резултата от обработката.

Санкции

За неподадена в срок или предоставена невярна информация финансовите институции подлежат на имуществена санкция в размер до 250 лв. за всяка финансова сметка. При повторно нарушение наказанието е имуществена санкция в размер до 500 лв. за всяка финансова сметка.

Предоставяща информация финансова институция, която открие нова сметка, без да е събрала необходимите декларации и документални доказателства, предвидени в процедурите за комплексна проверка, се наказва с имуществена санкция в размер до 1000 лв. за всяка финансова сметка.

Титуляр на сметка, който посочи неверни данни и обстоятелства в декларация за целите на автоматичния обмен на информация за данъчни сметки с цел да не се установи статутът му на лице, за което се предоставя информация, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.


 

Международен обмен на данъчна информация

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!