Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование 

Подадени данни от осигурител/работодател и самоосигуряващо се лице /от декларации Образец 1 и Образец 5/

 

Кой ползва услугата 

Услугата предоставя информация на база подадени декларации от работодател/осигурител в НАП образец 1 „Данни за осигуреното лице“ и образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“, съгласно Наредба Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
Справката предоставя информация за актуално състояние на данните, декларирани със декларации образец 1 и образец 5 от работодател/осигурител, а именно наименованието и идентификатора му, видът осигурен, дневно работно време, отработени часове,  размера на осигурителния доход за социално осигуряване и размера на начисления месечен облагаем доход на лицето.

Как и къде се подава

Услугата е достъпна от портала за електронни услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с квалифициран електронен подпис (КЕП)
За да бъде услугата достъпна по електронен път  с квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:
•    Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или 
•    Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до групата "Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка".
За да бъде достъпна услугата с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП следва да е заявено ползването на  услуга „Достъп до информация“. Вижте: Заявление за ползване на е-услуги с ПИК

Срок

Справката се предоставя по данъчни периоди (месец, година) от 1998 г.
 

Резултат 

Получава информация за данни, декларирани образец 1 и образец 5 от работодател/осигурител.

Санкции

За неподадени или неподадени в срок данни с декларации образец 1 и 5 (чл.355, ал. 1 от КСО):

  • глоба от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци, или с 
  • имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

За подадени данни с невярно съдържание,  с цел да се избегне плащането на задължителни осигурителни вноски (чл. 355, ал.1 от КСО):

  • с глоба от 50 до 250 лв. за всеки отделен случай, ако не подлежи на по-тежко наказание.

Такси

НАП не събира такси за ползване на услугата.

Осигуряване (Стара таксономия),Свободна професия,Деклариране осигуряване и трудови договори

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!