Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Получаване на данни за изплатени през годината доходи по трудови правоотношения за задължителните осигурителни вноски и удържан авансов данък по трудови правоотношения (за работодателите)

 

За кого е услугата?

Услугата предоставя информация на работодателите за подадените от тях в НАП данни със справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения. 
Генерираната справка съдържа данни за размера на облагаемия доход по трудови правоотношения, задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице, удържания данък по ЗДДФЛ, размера на ползвани данъчни облекчения. 

Справката се предоставя за данъчни периоди от 2019 г. 

 

Как и къде ползваме услугата?

Услугата е достъпна от портала за електронни услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с квалифициран електронен подпис (КЕП) 
За да бъде услугата достъпна по електронен път  с квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или 
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до групата "Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка" и до групата „Декларации, справки, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване, както и за изплатени доходи по трудови правоотношения“.

За да бъде достъпна услугата с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП следва да е заявено ползването на  услуга „Достъп до информация“. 

 

Резултат 

Получена информация за данни, декларирани със „Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатените през годината доходи по трудови правоотношения“.


Срок 

Справката се предоставя по инициатива на лицето.


Такси


НАП не събира такси за ползване на услугата.

Санкция 

Няма
 

Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!