Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Декларация за притежавано пътно превозно средство с изключение на леки или товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Приемане на декларация за притежавано пътно превозно средство (без леки автомобили) по електронен път с квалифициран електронен подпис и персонален идентификационен код – № 2660

Подаването на декларация за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки или товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона,  се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК).

Заявители на услугата са физически и юридически лица с постоянен адрес, съответно седалище на територията на Столична община, община Велико Търново и община Велики Преслав, при придобиване по наследство, както и когато собственикът на пътното превозно средство няма постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната. Декларация се подава и при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък.

Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията можете да подадете в НАП, по електронен път, само за  регистрирано превозно средство на територията на Столична община, община Велико Търново и община Велики Преслав.

Данните по подадените декларациите автоматично се прехвърлят към съответните общини. След обработката им от общинска администрация, през портала на НАП, връща на заявителя на услугата съобщение за резултата от обработката на декларация, придружено с информация за контакт с общинската администрация, в която е постъпила декларацията.

 

Срок за подаване

Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на пътното превозно средство.

При придобиване на пътно превозно средство, което не е регистрирано за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение.

При придобиване на пътно превозно средство по наследство, декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.

 

Как и къде подаваме?

Настоящата услуга се предоставя от НАП само по електронен път, чрез Е-портала на НАП https://portal.nra.bg/details/dec-auto-nocar.

За да бъде услугата достъпна по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата „Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица“ или „Декларации, документи или данни, подавани от физически лица“.

За физическите лица услугата е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП и заявено ползване на услуга „Подаване на декларации, документи или данни“.

Резултат от подаването

Приета/отхвърлена декларация за притежавано пътно превозно средство.

При подаване по електронен път:

∙             Подателят получава автоматично съобщение с входящ номер.

∙             Резултатът от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес в уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията. Декларацията, като електронен документ, се счита за подадена, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП.

∙             При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК,  в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова, отговаряща на изискванията декларация.

Санкция

Санкциите по Закона за местните данъци и такси се администрират от общините.

Деклариране на местни данъци и такси

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!