Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА /интегрирана информационна система на държавната администрация/: Приемане на декларация от задължените лица за упражнено право на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби по електронен път - услуга № 823

 

Кой подава декларация?

Данъчно задължените лица, извършващи морско търговско корабоплаване при условията на чл. 255, ал.1 и ал.2 и при ограниченията по чл. 256 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), упражняват правото си на избор дейността им от опериране на кораби да се облага с данък върху дейността от опериране на кораби, чрез подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО

Изборът на реда за облагане е за срок не по-кратък от 5 години.

Документи: Декларация по чл.259, ал.1 от ЗКПО за упражняване правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби и Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал.2 от ЗКПО за дължимия данък върху дейността от опериране на кораби

Срок 

Декларацията се подава от 31 декември на предходната година.

 

Как и къде подаваме?

Декларацията се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез електронния портал на Национална агенция за приходите /НАП/
Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или 
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Декларации, документи или данни, подавани от юридически лица".

 

Резултат от подаването

Подателят получава автоматично съобщение с входящ номер.
Резултата от обработката на декларацията задълженото/упълномощеното лице получава на електронния си адрес, в уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията. Декларацията, като електронен документ, се счита за подадена, ако е подписана с КЕП на задълженото или упълномощено от него лице. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП.
При наличие на грешни или отхвърлени данни, на основание чл.102, ал.4 от ДОПК,  в 7-дневен срок от датата на съобщението за отхвърлените данни, подателят е длъжен да подаде нова, отговаряща на изискванията декларация.

Санкции

Данъчно задължено лице, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение, имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв.
                

Такси

НАП не събира такси, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП.
 

Данък върху дейността от опериране на кораби,Закон за корпоративното подоходно облагане,Корпоративни данъци

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!