Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Деклариране на избор на вида облагане от земеделски стопани

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Приемане на декларация за упражняване правото на избор на облагане от физическите лица, регистрирани като земеделски стопани (включително по електронен път) – № 1928.

Заявители на услугата:

Заявители на услугата са само физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които избират доходът от стопанската им дейност да се облага по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) – като еднолични търговци, с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от закона.

Новорегистрираните земеделски стопани декларират правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за годината на регистрацията им в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за същата година. В тези случаи изборът може да бъде приложен единствено за доходи, придобити от физическите лица през годината на регистрацията им. За доходи придобити от началото на годината, следваща годината на регистрацията им, лицата могат да упражнят правото си на избор с подаване на декларация по рега на чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ.

Декларацията се подава и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които в продължение на поне 5 последователни данъчни години са се облагали с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ и след изтичането на този срок са избрали доходът от стопанската им дейност да се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ, тоест като облагаем доход от стопанска деност на физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.

 

Как и къде се подава?

 • Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, упражняват правото си на избор на вида облагане като подават декларация по образец, съгласно разпоредбите на чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ.
 • Декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ може да се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, чрезелектронния портал на Национална агенция за приходите (НАП). 
 • За да бъде услугата достъпна по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата „Декларации, документи или данни,  подавани от физически лица“.
 • За да бъде достъпна услугата с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП следва да е заявено ползването на услуга „Подаване на декларации, документи или данни“.
 • Декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ по образец, може да се подава на хартиен носител в офис на НАП или чрез лицензиран пощенски оператор/куриер.

 

Срок за подаване

 • Срокът за подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ е до 31 декември на предходната година. Подадените извън определения срок декларации не пораждат правни последици за целите на данъчното облагане.

Резултат от подаването:

 • Приета/отхвърлена декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ.
 • При наличие на грешни или отхвърлени данни, на лицето се предоставя 7-дневен срок от датата на съобщението с отхвърлените данни, да подаде нова декларация с коректно попълнени данни /съгласно чл.102, ал.4 от ДОПК /.

 

Такси

При подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4  от ЗДДФЛ, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такса

Доходи на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!