Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименованието на услугата, според Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА)  е "Издаване на удостоверение за ПИК (персонален идентификационен код)"  - №1498

Кой и как ползва услугата

Услугата е предназначена за физически и юридически лица, вписани в регистъра на НАП, които желаят да използват  електронните административни услуги, предоставяни от НАП с ПИК и са подали заявление по образец.

Заявка за издаване на ПИК може да се направи по следните начини:

  • в офис на НАП;
  • по имейл: infocenter@nra.bg;
  • на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • през Системата за сигурно електронно връчване, подържана от Държавна агенция „Електронно управление“. 

В подадените заявления, лицата могат да посочат и предпочитан от тях офис на НАП, в които да получат издадения ПИК. Персоналният идентификационен код се получава само в офис на НАП - лично или чрез пълномощник, с нотариално заверено пълномощно, или от лице, посочено в заявлението.  

Необходими документи

Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код.
Заявка за издаване на ПИК на  информационния телефон на НАП – 0700 18 700  или електронен адрес – infocenter@nra.bg и/или през Система за сигурно електронно връчване, подържана от Държавна агенция „Електронно управление“.

Срок

Срокът за издаване на ПИК е в момента на заявяването му, когато това е направено в офис на НАП. 

Резултат     

Издаване на „Разрешение за ползването на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код“. Кодът се връчва на лицето в запечатан плик, съдържащ предварително генериран ПИК. 

Такси

НАП не събира такси, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП.

Вижте повече за услугите, достъпни с ПИК и получаването на вашия персонален код от НАП

Достъп до електронни услуги

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!