Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Искане за издаване на документи – удостоверения и копия на документи

 

Кой ползва услугата?

Заявители на услугата са физически и юридически лица, вписани в регистъра на НАП. Те могат да заявят получаване на издаден от орган по приходите индивидуален административен акт:

  • удостоверение за дължимите от наследодателя данъци и задължителни осигурителни вноски и начислените лихви върху тях;
  • удостоверение за декларирани данни;
  • удостеверение за непрекъснати здравноосигурителни права;
  • удостоверение за платени данъци и осигуровки;
  • други видове удостоверения, които издава администрацията: копие от издаден вече индивидуален административен акт; копие на подаден от лицето документ, с който  са декларирали данни пред НАП – посочва се вида документ, входящ/изходящ номер, дата на документа; копие на документ, с който трети лица са предоставили/декларирали данни за него данни пред НАП.

 

Как и къде подаваме?

Искането за издаване на документи – удостоверения и копия на документи може да се подаде на място в офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или през портала за предоставяне на електронни услуги на НАП с класифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) издаден от НАП (с ПИК услугата е достъпна само за физически лица, включително и като ЕТ, самоосигуряващи се лица и собственици на предприятие, организирано по занаятчийски начин.).

Настоящата услуга се предоставя от съответната компетентна ТД на НАП.

При подаване по електронен път –https://portal.nra.bg/ 

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Искане за издаване на документи“.

За да бъде достъпна услугата с ПИК следва да е подадено заявление със заявено ползване на  услугата Подаване на декларации, документи или данни.

 

 

Резултат от подаването

При получаване на искането за издаване на документи – удостоверения и копия на документи на хартиен носител, след проверка на представителната власт на лицето и логически контрол за правилността на попълване на формуляра, се издава входящ номер. 

 

Дължим ли такси

НАП не събира такси за предлаганите услуги.

 

Срок за издаване

  • до 7 дни от постъпване на искането.
  • до 14 дни от постъпване на искането в случаите когато същото е подадено чрез некомпетентна ТД на НАП.

 

Резултат от услугата

Издаване на вида удостоверение заявен в искането за издаване на документи и/или издаване на копия на документи. При липса на основание за издаване на удостоверение или издаване на копия на документи се издава Решение за отказ.

Удостоверения и уведомления

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!