Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование 

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: Приемане на уведомление за сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на eлектронни системи с фискална памет /ЕСФП/ - № 2810

Дейността е регламентирана в чл. 49б, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазинза  - в сила от 20.12.2017 г.

 

Кой подава информация

Заявител на услугата е лице, което извършва сервизно обслужване и ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП.

Необходими документи: Приложение №26 към чл.49б, ал.1 на Наредба №Н-18/2006 г.

 

Каква информация се подава

Уведомление за предстоящ/о или извършен/о ремонт/сервизно обслужване на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП, се подава по електронен път или във вид на файл с формат XML, структурата, на който се публикува на интернет страницата на НАП или импортиран файл във формат XML. Уведомлението се подава чрез използване на квалифициран електронен подпис в web базирано приложение в Портала за електронни услуги на НАП по образец съгласно приложение № 26 на Наредба №Н-18/2006 г..

Как се подава информацията

Уведомлението по образец, съгласно приложение № 26 на Наредба №Н-18/2006 г. се подава по електронен път с квалифициран електронен подпис КЕП, през Портала за електронни услуги на НАП.  

 

Срок за подаване

Преди и след извършване на сервизно обслужване и ремонт на средствата за измерване, работещи в състава на ЕСФП. Няма краен срок за предоставяне на услугата.

 

Резултат от подаването

Приети уведомления за предстоящ или извършен ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП 

 

Такса

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, Агенцията не събира такса.

 

Фискални устройства, СУПТО, е-магазини,Закон за ДДС,Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!