Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование 

Подаване на информация за изплатени доходи по трудови правоотношения на физически лица по чл. чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ/

Съгласно чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), работодателите изготвят справка за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 за лицата, на които към 31 декември на данъчната година работодателят е работодател по основното трудово правоотношение. Справката се предоставя във формат и по ред, одобрен със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП).

 

Как и къде се подава?

Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ се подава само по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) и персонален идентификационен код (ПИК), чрез електронния портал на НАП

За да бъде услугата достъпна по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
 • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата „Декларации, справки, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване, както и за изплатени доходи по трудови правоотношения“.
 • За да бъде достъпна услугата с ПИК, издаден от НАП следва да е заявено ползването на  услуга „Подаване на декларации, документи или данни“.

Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ може де се подава по електронен път с ПИК само от самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

 

Срок за подаване и срок за корекция

 • Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ е до 28 февруари на следващата година.
 • Срокът за коригиране на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ е до 30 септември на година, през която е предоставена информацията.
 • Срокът за подаване на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ при заличаване/прекратяване на предприятие съвпада със срока за подаване на данъчната декларация по реда на чл. 162 от Закона за корпоративното подоходно облягане, а именно:
 1. Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за последния данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, се подава за период от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването в 30-дневен срок от датата на заличаване на данъчно задълженото лице.
 2. Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за последния данъчен период на място на стопанска дейност на чуждестранно лице се подава за период от 1 януари на годината, в която е прекратена дейността му, до датата на прекратяването в 30-дневен срок от прекратяване на дейността.
 3. Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за последния данъчен период на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено прекратяването, до датата на прекратяването и се подава в 30-дневен срок от датата на прекратяването.
 4. Когато датата на заличаването при ликвидацията или несъстоятелността или прекратяването на дейността на място на стопанска дейност, или прекратяването на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса е преди изтичането на срока за подаване на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за предходната година и същата не е подадена, тя се подава в следните срокове: за данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност 30-дневен срок от датата на заличаване на данъчно задълженото лице; за място на стопанска дейност на чуждестранно лице в 30-дневен срок от прекратяване на дейността и за неперсонифицирано дружество или осигурителна каса в 30-дневен срок от датата на прекратяването.

 

Резултат от подаването

 • Приета/отхвърлена справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени през годината доходи и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.
 • При наличие на грешни или отхвърлени данни, на лицето се предоставя 7-дневен срок от датата на съобщението с отхвърлените данни, да подаде нова справка с коректно попълнени данни /съгласно чл.102, ал.4 от ДОПК /.

 

Санкция при не подаване или при закъснение на подаване

Съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДДФЛ, санкцията за непредставяне или за несвоевременно представяне на информацията по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, както и за посочване на неверни или непълни данни, е налагане на глоба или имуществена санкция в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.

Съгласно чл. 82, ал. 2 от ЗДДФЛ, за нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице.

Съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗДДФЛ, при повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.

 

Такси

При подаване на справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такса.

Доходи на физическите лица

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!