Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименования и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация):

Издаване на удостоверение за местно лице на Република Българияе – № 2637

 

 

Кой ползва услугата?

Заявители на услугата са български местни физически и юридически лица, вписани в регистъра на Национална агенция за приходите (НАП).

 

Как и къде?

Услугата се заявява чрез подаване на „Искане за издаване на удостоверение за местно лице“ по утвърден образец.

Заявлението може де се подаде по следните начини:

·        В офис на НАП – лично или от упълномощено лице, или чрез лицензиран пощенски оператор;

  • по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, чрез електронния портал на НАП.

За да бъде услугата достъпна по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице“  и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или
  • „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ със заявен и потвърден пълен достъп до услугата „Искане за издаване на документ“.

За да бъде достъпна услугата с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП, следва да е заявено ползването на  услуга „Подаване на искания за издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения на хартиен носител“.

 

Срок 

Искането се подава при възникване на необходимост от издаване на Удостоверение за местно лице на Република България, което да послужи пред чужда данъчна администрация.

 

Резултат

  • Издадено удостоверение за местно лице по смисъла на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, по която Република България е страна;
  • Издадено удостоверение за местно лице по смисъла на българското законодателство;
  • Издадено решение за отказ за издаване на удостоверение за местно лице.

 

Такса

За предоставяне на услугата, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за Национална агенция за приходите, агенцията не събира такса.

 

Санкции

Няма предвидена санкция

Удостоверения и уведомления

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!