Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор, съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) - Приемане на заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" и във фонд Пенсии за лицата по чл. 69“  - № 2598


За кого е услугата? 

Заявители на услугата са само физически лица, родени след 31.12.1959 г. и  осигурени в универсален пенсионен фонд (УПФ) на допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), когато: 

  • е  изтекла 1 година от датата, на която е започнало осигуряване в УПФ;
  • не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

 

Как и къде заявяваме промяната?

Услугата се заявява чрез подаване на „Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване“ по утвърден образец.

Заявлението може де се подаде по следните начини:

За да бъде услугата достъпна по електронен път с КЕП следва да е подадено Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен достъп до услугите на НАП


Срок 

Заявлението може да се подаде в следните срокове:

  • от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от една година преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
  • от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от две години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
  • от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
  • от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
  • след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст

 

Резултат

Прието/отхвърлено заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" .


При подаване на заявлението по електронен път на подателя се изпраща автоматично съобщение с вх. №, а за резултата от обработката се издава уведомление за приемане или отхвърляне на заявлението. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП, секция „Заявление за избор за промяна на осигуряване“⇒ „Заявление за избор за промяна на осигуряване на основание чл.4б от КСО“⇒  „Справки“.
Когато заявлението е отхвърлено, в съобщението за резултата от обработката се изписва конкретната причина, поради която същото не е прието.

След успешна обработка на „Заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване“ вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване ще започнат да се превеждат във фонд „Пенсии“ на Национален осигурителен институт от първо число на месеца следващ месеца, през който е подадено.

 

Такси

При подаване на заявление за избор за промяна на осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване“, съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 3 от Закона за Национална агенция за приходите, агенцията не събира такса.

 

Санкции

Няма предвидена санкция. Това е право на осигуреното лице, а не задължение.

Допълнително задължително пенсионно осигуряване,Деклариране осигуряване и трудови договори

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!