Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) – Предоставяне на справка актуално състояние на всички трудови договори (включително по електронен път и с персонален идентификационен код) – № 642

Кой ползва услугата

Заявители на услугата са физически и юридически лица.

 

Как и къде 

Услугата може да достъпи чрез заявяване:

  • в компетентния за лицето офис на НАП – лично или от упълномощено лице (не се изисква нотариално заверено пълномощно);
  • по електронен път през електронния портал на Национална агенция за приходите (НАП): https://portal.nra.bg/:
  • с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото или упълномощено от него лице;

За да бъде услугата достъпна по електронен път  с квалифициран електронен подпис (КЕП) следва да е подадено:

  • Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до групата „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“. 
  • с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП

За да бъде достъпна услугата, следва да е заявено ползването на  услуга „Достъп до информация“.

Срок 

В момента на заявяване на услугата.

Резултат 

За физическите лица:

Получена информация за подадените в НАП уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда от работодател.

За работодателите:

Получена информация за подадените в НАП уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда.

Такса

За предоставяне на услугата, съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за Национална агенция за приходите, агенцията не събира такса.

Санкции

Няма

Държавно обществено осигуряване (ДОО),Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!