Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите: „Предоставяне на справка за подадени данни от уведомления за сервизно обслужване/ремонт на фискални устройства/интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност“ - №3117.

Дейността е регламентирана в чл. 49б, ал.1 и ал. 2 от Наредба №Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Кой подава информация 

Заявител на услугата е лице, което извършва сервизно обслужване и ремонт на фискални устройства (ФУ)/интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност /ИАСУТД/. 

 

Каква информация се подава

Преди и след извършване на сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) и ФУ/ИАСУТД, включително ЕСФП, лицата, които го извършват, подават уведомления по образец съгласно Приложение №26 и Приложение №27 от Наредба №Н-18/2006 г.

 

Как се подава информацията

Уведомленията се подават по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за електронни услуги на НАП

Допуска се уведомленията да бъдат подавани и във вид на файл с формат XML, структурата на който се публикува на сайта на НАП  или импортиран файл във формат XML.

Във връзка с тези нормативни задължения е внедрена електронна услуга, осигуряваща възможност на лицата, които имат регистрирани в НАП ФУ или ИАСУТД, да извършат проверка и генерират справка за успешно подадените уведомления за ремонт на ФУ/ИАСУТД, в това число и възможност за преглед на съдържанието на конкретно подадено уведомление. 


Важно: За да се ползва услугата се изисква КЕП и подадено заявление от задълженото лице за ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП, със заявен и потвърден пълен и/или частичен достъп.

 

Срок 

Срокът за подаване на уведомленията е преди и след извършване на сервизно обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД. 

 

Резултат услугата

В генерираната справка се извеждат регистрационните данни за успешно подадените чрез услугата уведомления за сервизно обслужване/ремонт на средства за измерване, работещи в състава на ЕСФП и/или ФУ/ИАСУТД, подадени от името на лицето, чиято собственост са.

В справката е включена детайлна информация, като: входящ номер и дата на подаване, потребител, подал уведомлението, тип на документа (за предстоящ/извършен ремонт), статус (обвързано /необвързано), вкл. има опция за преглед на конкретен документ.

 

Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от Закона за НАП, Агенцията не събира такса.

Фискални устройства, СУПТО, е-магазини,Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!