Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование на услугата е Справка за история на осигуряването на самоосигуряващите се лица

 

За кого е услугата?

Услугата предоставя справочна информация на база подадените Декларации за регистрация на самоосигуряващо се лице, съгласно Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Справката съдържа данни за декларираните пред НАП обстоятелства: 

  • идентификаторът/наименованието на осигурителя;
  • видът на упражняваната дейност като: съдружник в неперсонифицирани дружества, съдружник в ООД, собственик на ЕООД/ЕТ, свободна професия, земеделски производител, тютюнопроизводител и плащащ патентен данък, който не е ЕТ или юридическо лице;
  • видът на осигуряването (инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица);
  • статусът на декларираната дейност: започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност
  • входящият номер и датата на подадената декларация.

 

Как и къде ползваме услугата?

Услугата е достъпна от портала за електронни услуги на НАП с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или с квалифициран електронен подпис (КЕП).
За да бъде услугата достъпна по електронен път  с КЕП следва да е подадено:

  • Заявление за ползване на електронните услуги на НАП от задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или 
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до групата "Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка".

За да бъде достъпна услугата с ПИК, издаден от НАП следва да е заявено ползването на  услуга „Достъп до информация“.

 

Резултат от услугата

Заявителят получава информация за история на осигуряване на самоосигуряващи се лица на база подаваните декларации за самоосигуряващо се лице

 

Срок за ползване на услугата

Справката съдържа информация от подадените декларации за регистрация на самоосигуряващи се лице  към момента на извличането й.

 

Такси

НАП не събира такси за ползване на услугата.

 

Санкция 

няма
 

Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!