Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование на услугата

Наименование, съгласно Регистъра на услугите, част от административния регистър на ИИСДА (интегрирана информационна система на държавната администрация) - "Справка за осъществен контрол върху движението на стоки с висок фискален риск“


Орган по предоставянето на административната услуга/издаващ индивидуален административен акт:
Орган по приходите 

 

Срок за предоставяне

В момента на заявяване.

 

Срок на действие

Срок на действие на документа или индивидуалния административен акт, който се издава при предоставянето на услугата: Няма срок

 

Такса


Агенцията не събира такси за издаване и заверка на документи и удостоверения, съгласно чл. 3, ал. 3 от Закона за НАП или безплатна.

 

Начини на заявяване

През портал за предоставяне на електронни услуги.

 

Ограничения и условности

Само по електронен път.

 

Кой ползва услугата

Административната услуга е предназначена за: Бизнеса

 

Ниво на предоставяне на услугата по електронен път

Двустранна комуникация: заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите.

Електронен адрес, на който се предоставя административна услуга
https://portal.nra.bg/ 

Електронен адрес за предложения по предоставяне на услугата:infocenter@nra.bg 

 

Етапи на услугата/процеса

  • Заявяване:

Заявители на услугата са физически и юридически лица, подали заявление за ползване на електронните услуги на НАП или Заявление за ползване на електронните услуги на НАП като упълномощени лица, в което е избрана за ползване групата услуги „Фискален контрол“.
При избор на услугата лицето въвежда период, за който иска информация за извършените му проверки по фискален контрол от служителите на ГДФК.

  • Изпълнение на услугата

Услугата предоставя данни, съдържащи се в протоколите от осъществения фискален контрол на ГКПП и/или вътрешността на страната. 

  • Резултат от услугата

Визуализира се информация в табличен вид за: получател/изпращач на стоката; данни за превозвача; транспортното средство; вида и количеството на стоката.

 

Средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност  

За да се ползва услугата по електронен път  с Квалифициран електронен подпис (КЕП), следва да е подадено:

  • заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице и потвърден пълен достъп до услугите на НАП или 
  • заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен достъп до услугата “Фискален контрол".

Ниво на осигуреност при ползване на КЕП – „ВИСОКО“

За да се ползва услугата с персонален идентификационен код (ПИК), от физически и юридически лица, следва да е заявено ползването на услуга „Подаване на декларации, документи или данни“ чрез:

  • подадено Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП чрез ПИК или 
  • да е направена заявка за издаване на ПИК на  информационния телефон на НАП – 0700 18 700  или електронен адрес – infocenter@nra.bg  и/или
  • през Система за сигурно електронно връчване, подържана от Държавна агенция „Електронно управление“(ССЕВ). 

Издаденият ПИК може да се получи във всеки офис на НАП лично; чрез изрично упълномощено лице; или от изрично посочено в заявлението лице.
Ниво на осигуреност при ползване на ПИК - „ЗНАЧИТЕЛНО“

Справки

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!