Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Приемане на уведомление за промяна на работодател без прекратяване на трудов договор.

 

За кого е услугата?

При промяна на работодателя по смисъла на чл. 123, ал. 1 от КТ или по  чл. 123а, ал. 1 или 4 от КТ възниква задължение за уведомяване на компетентната териториална дирекция на Национална агенция за приходите (НАП).

Това са случаите, в които работодателят приемащ работниците и служителите е с ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП различен от този на предишния работодател. Уведомление се подава и при промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателя.

 

Срок за подаване

Уведомлението се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, е различен от този на предишния работодател, в срок от:

  • десет дни след вписването в търговския регистър и регистърa на юридическите лица с нестопанска цел или обнародването в „Държавен вестник“ в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 от КТ;
  • десет дни след сключване или след прекратяване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия в случаите по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 от КТ;
  • десет дни след фактическата промяна на работодателя за случаите извън описаните по-горе.

Уведомлението се изпраща в 10- дневен срок от промяната на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на осигурителя, без да се променя работодателят.

 

Как и къде подаваме? 

Уведомлението може да се подаде на място в офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на класифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) издаден от НАП (с ПИК услугата е достъпна само за физически лица, включително и като ЕТ, самоосигуряващи се лица и собственици на предприятие, организирано по занаятчийски начин). Уведомленията се изпращат с придружително писмо (Приложение 2), което в случаите на подаване на място или чрез пощенски оператор е в два екземпляра.

При подаване на уведомление за повече от пет лица, работодателите задължително ги подават на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата „Уведомления за сключване, изменение или прекратяване на трудови договори по чл. 62, ал. 5 от КТ, уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ и справка за актуално състояние на трудовите договори“

За да бъде достъпна услугата с ПИК следва да е подадено заявление със заявено ползване на  услугата Подаване на декларации, документи или данни.

 

Резултат от подаването

След подаване на уведомлението по чл. 123 от КТ документът се обработва в информационната система на НАП и се издава справка, която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им. Работодателят следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката .

При подаване на уведомлението през портала за предоставяне на електронни услуги на НАП, информацията за резултата от обработката е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП, секция „Уведомления за сключване или изменение на трудови договори по чл. 62, ал. 5 от КТ, уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 от КТ и справка за актуално състояние на трудовите договори“ → „уведомление по чл. 123, ал. 1 от КТ” →  „подадени данни“.

 

Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси.

 

 

Уведомления за трудови договори,Деклариране осигуряване и трудови договори

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!