Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Въпрос: Притежавам квалифициран електронен подпис, който ми е издаден в качеството ми на физическо лице и е с вписано ЕГН. Трябва ли да подам „Заявление за ползване на е-услуги предоставяни от НАП“?

Отговор: Не е необходимо да подавате „Заявление за достъп до е-услуги, предоставяни от НАП“. След като се логнете в Е-портала на НАП, автоматично ще получите достъп до ползването на услугите съотносими за Вас, в качеството Ви на физическо лице, както и за всички други задължени лица, за които сте определен еднозначно, като представляващ (ЕТ, Осигурител, занаятчийски производител и ЕООД).

Въпрос: При подаване на Заявление за ползване на е-услугите с цел добавяне на нови услуги, следва ли да се отбелязват услугите,  до които е предоставен вече достъп в е-портала?

Отговор: За да получите достъп до всички услуги, които са ви необходими, трябва да подадете заявление, в което да посочите всички услуги /текущи и нови/.
 

Въпрос: Представляващ съм на ЕООД, нямам електронен подпис, как мога да упълномощя друга фирма или физическо лице да подава документи чрез портала за е-електронни услуги  на  НАП за фирмата ми ?

Отговор: Лицето, което желаете да упълномощите да подава от Ваше име документи чрез портала за е-електронни услуги, предоставяни от НАП, следва да подаде „Заявление за достъп на упълномощено лице в Е-портала на НАП“, в което да попълни нужната информация за: упълномощител, упълномощено лице, услуги, за които желаете да го упълномощите, срок на упълномощаване и т.н. и да го подаде онлайн. След подаване на заявлението е необходимо Вие или упълномощеното от Вас лице да представите в офис на НАП пълномощно. След преценка на представената информация и документи, извършена от служител, на упълномощеното лице се предоставя съответното право на достъп до заявениите услуги.

Следва да имате предвид, че с цел улесняване на клиентите ни, е осигурена възможност въз основа на данните, съдържащи се в „Заявлението за ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП“, системата да генерира образец на пълномощно (Уведомление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице) от името на задълженото лице, с възможност за разпечатване,  последващо подписване от упълномощителя. 

Важно! В Е-портала на НАП, след подаване на „Заявление за упълномощаване“, се генерира пълен и съкратен вариант на „Уведомление“, като Вие можете да изберете формата, която желаете да разпечатате, подпишете и представите в офис на НАП. 

 

Въпрос: Притежавам квалифициран електронен подпис, как мога в новия Е-портал да упълномощя друг потребител, ползващ е-услугите на НАП с електронен подпис?

Отговор: В конкретния случай имате две възможности, като и двете са изцяло онлайн. 

Първата е Вие да предоставите достъпа на друг потребител, чрез попълване в е-портал на НАП на „Известие за достъп на упълномощено лице“, в което да попълните данните на съответния потребител на е-услугите, предоставяни от НАП, на който предоставяте избран от Вас достъп, обем услуги, срок и т.н. Упълномощеното от Вас лице ще получи нотификация и ще има възможност да приеме или отхвърли упълномощаването.

Втората възможност е потребителят на е-услугите, предоставяни от НАП, който желаете да упълномощите, да попълни „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“, в което да впише услугите, за които желае да го упълномощите, срокът на упълномощаване и т.н. и да го подаде онлайн. Вие ще получите известие в Е-портала на НАП на база, на което можете да потвърдите, промените или откажете упълномощаването. В случай че не притежавате електронен подпис, е възможно да използвате пълномощно на хартия, което да бъде представено в офис на НАП. 

 

Въпрос:  Притежавам Квалифициран електронен подпис, в който не е вписан идентификатор, как мога да ползвам е-услугите на НАП? 

Отговор: За да ползвате електронните услуги предоставяни от НАП е необходимо да бъдете идентифициран еднозначно като съответното лице ползвател на конкретния КЕП. Това действие се извършва след логване в Е-портала на НАП въз основа данните вписани в е-подпис и основно на посочения идентификатор на лицето, на което е издаден КЕП. 

В случай че в КЕП липсва такъв идентификатор, при логване в Е-портала на НАП ще Ви се визуализира „Искане за предоставяне на достъп до електронните услуги предоставяни от НАП с КЕП без ЕГН“. В искането е необходимо да попълните данните за тип идентификатор (ЕГН, ЛН, ЛНЧ, служебен номер от НАП или ЕИК на ЧФЛ), съответния идентификатор,  име на заявителя и да го подадете чрез  Е-портала, след което ще Ви се визуализира форма за печат, която трябва да разпечатите, подпишете собственоръчно и представите във всеки офис на НАП. Органите по приходите в съответния офис ще приемат, разгледат и потвърдят Вашето искане и съответно ще получите достъп до е-услугите на НАП със съответния КЕП.

 

Въпрос:  Как следва да получи достъп до е-услугите, предоставяни от НАП, лице представляващ на ООД управлявано от повече от един представляващ, което притежава електронен подпис с вписан титуляр - дружеството и автор единият от представляващите го?

Отговор: Представляващият, който притежава КЕП, следва да подаде чрез портала „Заявление за достъп на упълномощено лице“ от името на дружеството, след което достъпът да бъде потвърден в офис на НАП на база предоставеното Уведомление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице, генерирано след подаване на заявлението в Е-портала на НАП/пълномощно/дружествени договор. Възможни са две хипотези :

В първата, конкретният представляващ има право да представлява дружеството самостоятелно, съгласно дружествените документи. В този случай следва да изпратите уведомлението до офис на НАП, след което ще получите достъп. 

Във втората хипотеза представляващият, който е подал заявлението,  има правомощия да представлява дружеството само заедно с другия представляващ, следва да се представи уведомление/пълномощно, с което да удостовери правото на лицето, автор в КЕП, да ползва електронните услуги на НАП и да подава документи в е-услугите на НАП от името на дружеството.

 

Въпрос: В обновения Е-портал на НАП нямам достъп до фирми, за които имам упълномощаване с използвания от мен КЕП и за същите фирми имам възможност да ползвам е-услугите в старата версия на портала. Какво да направя в този случай ?

Отговор: Изпратете в НАП детайлна информация за КЕП-а, който ползвате – сериен номер, на кого е издаден – автор и съответно титуляр, вписани в подписа, информация кога са подадени заявленията за упълномощаване и съответно скрийншот от стария и новия портал,  от който да са видни наличните достъпи към момента в двете версии на портала. Информацията изпращайте на електронен адрес – infocenter@nra.bg, като за по бърза и ефективна комуникация в писмото си предоставете и име на лице за контакт и телефон за връзка с него.

 

Въпрос: При достъп в обновената платформа на Е-портала на НАП с КЕП, издаден  в качеството ми на физическо лице, виждам услугите, които са достъпни в качеството ми на физическо лице, виждам и мога да ползвам услугите и за едноличния си търговец, както и две юридически лица, чийто представляващ съм. Съответно при достъп до е-услугите на НАП с другия ми фирмен КЕП, който е издаден на титуляр ЕООД, на което съм представляващ и съответно аз съм автор като физическо лице, имам достъп до подаване на данни единствено за ЕООД-то, на което е издаден подписа, а в профила са видни другата ми фирма и профила ми като физическо лице, но те са неактивни за избор и ползване на услугите. Защо е така ?

Отговор: Съгласно действащата нормативна разпоредба и утвърдените Правила за ползване на електронните услуги, предоставяни от НАП, достъпни с КЕП при автентикация в Е-портала на НАП с фирмен подпис, издаден на ЕООД, чийто титуляр е представляващият ЕООД, се получава автоматичен достъп до ползване на е-услугите на НАП. Ако желаете да имате достъп до други задължени физически или юридически лица, следва да получите такъв по реда за подаване на данни за друго лице, различно от това на което е издаден КЕП. Правилата не предвиждат подаване на данни за физическо лице с фирмен подпис, ако няма изрично упълномощаване, чрез подаване на съответното заявление или известие в Е-портала на НАП.  

 

Въпрос: Когато изтече срокът на електронния подпис, който използвам, какво е необходимо да направя за да получа достъп до същите задължени лица и услуги, които съм ползвал до сега?

Отговор: Необходимо условие е авторът и титулярят на новия Ви електронен подпис да са идентични с тези от предишния КЕП. В този случай ще получите автоматично достъп до същите лица и услуги, какъвто сте имали със предходния подпис. Описаното правило е валидно независимо дали е променен серийният номер на подписа или издателят му. Отпада необходимостта да се подават нови заявления за упълномощаване при смяна или подновяване на КЕП.

 

Въпрос:  От къде и как мога да променя имейл адреса си за кореспонденция с НАП?

Отговор: Промяната може да бъде извършена в обновения Портал за електронни услуги, предоставяни от НАП, от меню Услуги → Управление на контактна информация. 

 

Въпрос: Имам затруднения при навигацията и работата с обновената платформа на Е-портала на НАП. Ползвам портала с Internet Explorer, моля за съвет какво мога да направя за да работя ефективно с портала ?

Отговор: Затрудненията Ви са  заради браузър, който е извън техническа поддръжка от производителя си. Препоръчваме да работите в Е-портала на НАП, ползвайки браузър, който е в поддържан от производителя си, например – актуални версии на Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox.  

 

Въпрос:  Е-порталът на НАП изисква използване на Java за подписване, чийто лицензионни условия са в противоречие с нашата фирмена политика. Моля, за съдействие.

Отговор: За подписване на документи Е-порталът на НАП изисква поддръжка на JNLP файлове (Java Web Start или Open Web Start). Първоначална инсталация, базирана на отворен код, която няма да е в противоречия с фирмената Ви политика, можете да изтеглите от тук - https://openwebstart.com/ 

Достъп до електронни услуги

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!