Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SF0
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SV4

СЪДЪРЖАНИЕ

Кой оборот се посочва в заявлението за кандидатстване от фирми, започнали или възобновили дейност след 01.01.2020 г.?

 

Кандидатите за подпомагане на дейност/обект(и), започнала/възобновена след 01.01.2020 г.,  посочват оборота за съответно преустановената дейност за октомври 2020 г. в заявлението си в ИСУН, а именно:  на ред 2.101. 2.3. с наименование – „Декларация за оборот от преустановената дейност, за които се иска предоставяне на подпомагане“, където в поле „Декларирам, че……“ е записано – „Декларирам, че оборотът от преустановената дейност за посочения референтен период е в размер..." Тук се посочва оборотът за съответно преустановената дейност за октомври 2020 г. 

Накратко - предприятията, които са започнали/възобновили дейността си след 01.01.2020 г. и съответно имат преустановяване на същата на база заповед на министъра на здравеопазването след 22 март 2021 г., взимат за референтен период оборота си за тази дейност от октомври 2020 г.

НАП служебно ще изчисли подпомагането на база периода на преустановяване, посочен на ред 2.101. 2.1

 

Лимитът от 30 000 лв. за всеки вид разход, за да не се изисква обявяване на обществена поръчка, как ще се определя за разходите, отчитани в трета фаза предвид връзката й с първа и втора фаза - с натрупване (поради общите цели, основания, вид на подпомагането, целеви групи и други прилики) или само за схема BG16RFOP002-2.101?

Следва да се има предвид, че периодът за фаза 1 и 2 е общ и се акумулира с натрупване, предвид същността на подпомагането, а именно - предоставена безвъзмездна финансова помощ по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ и схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.097 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.


Условно наречената фаза 3 е схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, като по отношение на същата се процедира:

 

  • Разходи, чиято общата стойност попада под регламентираните прагове – до 30 000 лв., и са извършени в периода от 13.03.2020 г. до 14.06.2021 г. – дата на обявяване на процедурата, крайните ползватели на помощта НЕ следва да представят две съпоставими оферти, пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за съответната услуга/доставка на суровини, материали или консумативи.
  • Относно разходи, чиято общата стойност попада под регламентираните прагове – до 30 000 лв. и са извършени в периода от 14.06.2021 г. (дата на обявяване на процедурата) до един месец след изпълнението на процедура № BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“, крайните ползватели на помощта представят две съпоставими оферти, пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за съответната услуга/доставка на суровини, материали или консумативи.

 

При хипотеза, дадено предприятие да е получило безвъзмездна помощ и по трите схеми за набиране на заявления за подкрепа - № BG16RFOP002-2.095; № BG16RFOP002-2.097 и №  BG16RFOP002-2.101, то крайният ползвател на помощта, следва сам да определя вида и прилагането на процедурите за избор на изпълнител, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г. за разходите, за които е извършен избор на изпълнител, включително и за тези под определените прагове.  В случай че общата стойност на разходите за еднакви доставки или услуги с идентичен или сходен предмет отчетени и по трите фази, които обхващат периода преди обявяване на схемата и периода след това, крайният ползвател на помощта следва да приложи необходимата процедура за избор на изпълнител. 
 


 


 

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!