Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKILV6
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKID01

З-ЦУ-372/02.03.2021 г. за промяна в условия за кандидатстване и условия за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК

Дата на публикуване: Mar 2, 2021