Z6_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKILV6
Z7_PPGAHG800H6Q00QTDC43PKID01

СЪДЪРЖАНИЕ

С продължаване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповеди с № РД-01-20/15.01.2021 г., РД-01-52/26.01.2021 г. и РД-01-132/26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването и приетите промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НС от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (ЗМДВИППП), (обн. ДВ брой 14 от 17.02.2021 г.), са актуализирани Условията за кандидатстване във фаза 2 и условията за изпълнение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020 по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Втората фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал, но не и допускането на нови кандидати за безвъзмездно финансиране. 

 

Важно: Предстои да бъде обявен механизмът за подкрепа и параметрите за кандидатстване по трета фаза от проекта, който включва периода на преустановяване на дейността на дружествата за 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г., обявен на основание заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването. В тази допълнителна трета фаза на програмата за подкрепа ще се кандидатства отделно. Във втора фаза от програмата за продължаване на подпомагането със средства за оборотен капитал за периодите февруари 2021 г. или февруари и март 2021 г. не са обект на подпомагане дейностите, преустановени на основание заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

Какво е новото?

В актуализираните Условия е предвидено продължаване на подпомагането със средства за оборотен капитал за предприятия, чиято дейност е преустановена на базата на цитираните заповеди на министъра на здравеопазването, за периодите февруари и март 2021 г. Освен това на основание чл. 26б, ал. 1 от ЗМДВИППП са определени референтните периоди за изчисляване на оборота без ДДС от преустановените дейности или затворените обекти.

С промяната на ал. 1 на чл. 26б от ЗМДВИППП е уточнен и размерът на помощта за предприятията, които след 1 януари 2020 г. са започнали/възобновили дейност, която е била преустановена в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването. Безвъзмездната помощ в тези случаи е в размер на процент от оборота без ДДС за предходния месец на месеца, през който е преустановена дейността (м. октомври 2020 г.), като се предоставя за всеки от месеците до отпадане на съответното основание за преустановяване на дейността, а за непълен месец - пропорционално на дните от него.

Всички кандидатствали до момента дружества, чиито заявления са били одобрени като допустими, получават съобщение от НАП (чрез системата ИСУН) в срок от 7 работни дни да подадат допълнителна информация за определяне на допълнително подпомагане, посочена в раздел „Е-декларации“ в ИСУН под № BG16RFOP002-2.097 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. 

 

Как  да подам допълнителна информация за допълнително подпомагане?

  • Достъпването до формуляра се осъществява през Портала за електронни услуги на НАП, след избор на електронната услуга „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. 
  • При избор на услугата от портала на НАП, потребителят/кандидатът автоматично ще бъде пренасочен към Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), където трябва да изберете формуляр BG16RFOP002-2.097 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, в който е необходимо да се попълнят идентификационни данни в раздел „Данни за кандидата“, местонахождение в раздел „Основни данни“ и раздел „Е декларации“.

 

Особености при попълване на формуляра

Когато база за подпомагане е оборотът за период от 01.03.2019 г. до 29.02.2020 г. (съгласно изр. първо на чл. 26б, ал. 1 от  ЗМДВИППП):

  • в редовете от 1 до 5 е необходимо да потвърдите, че подавате допълнителни данни и да посочите оборота за референтните периоди на преустановяване на дейността февруари 2021 г. или февруари и март 2021 г. В случай че е неприложимо, се посочва оборот 0,00 лв.;
  • при определяне на оборота от преустановените дейности във връзка със заповедите на министъра на здравеопазването следва да бъдат включени само приходите от продажби, реализирани/отчетени през референтния период на периода на преустановяване, единствено от преустановени дейности или продажби на стоки и услуги.
  • за м. март 2021 г. е необходимо да се попълват данни за оборот само за дейностите, чийто период на преустановяване е продължен на основание заповеди №№ РД-01-20/15.01.2021 г., РД-01-52/26.01.2021 г. и РД-01-132/26.02.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Когато база за подпомагане е оборотът за м. октомври 2020 г. (съгласно изр. второ на чл. 26б, ал. 1 от  ЗМДВИППП):

  • в редовете от 6 до 7.2. е необходимо да заявите съгласие за актуализиране на размера на получената помощ съобразно изменението на закона и да посочите точните начална и крайна дати на преустановяване на дейността Ви. Ако това обстоятелство не се отнася за Вас, изберете от падащото меню на ред 6 опция „Не е приложимо“.
  • в случай, че кандидатите имат повече от една преустановена дейност/обект с преустановена дейност в различни периоди, съгласно Заповедите на МЗ, на редове 7.1 и 7.2 следва да се отбележи опция „Не е приложимо“. Впоследствие кандидатите ще получат комуникация в ИСУН с искане за попълване в допълнителна таблична форма на информация за оборот и период на преустановяване по отделно за всяка от преустановените дейности/обекти с преустановена дейност.
  • При посочване на крайна дата на преустановяване не трябва да се взема предвид преустановяването от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. на основание заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването.

 

Важно: В 7-дневен срок след получаване на уведомлението от НАП, кандидатите следва да подадат еднократно информацията, посочена в раздел „Е-декларации“. В случай, че един кандидат е подал данни повече от един път, се разглеждат последно подадените данни в посочения срок.

 

Вижте условията за кандидатстване във втора фаза и приложенията към тях:

Вижте кои са одобрените кандидати за отпускане на безвъзмездна финансова помощ.

Може да видите и повече информация за първа фаза на програмата за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!