Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GP1
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SK2

Годишен отчет за постъпилите в НАП през 2016 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените решения или други актове по тях

Дата на публикуване: May 19, 2021