Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GP1
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SK2

Годишен отчет на постъпилите в НАП през 2023 г. заявления за достъп до обществена информация и издадените решения или други актове по тях

Дата на публикуване: Jan 25, 2024