Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80G56
Z7_PPGAHG8009V440QP98PEM80SK1

СЪДЪРЖАНИЕ

В тази рубрика може да намерите информация за разработените от Национална агенция за приходите антикорупционни планове и отчети за изпълнение на плановете, както и информация за начините на подаване на сигнали за корупция.

 

Можете да споделите Вашия опит с проверки и ревизии, осъществявани от НАП, като попълните анонимната Анкета за отчитане нагласите на бизнеса към контролните действия на НАП

 

Сигнали за корупция може да подавате на:

  Адрес

Информация за нередности и сигнали за корупция в Национална агенция за приходите, може да изпращате по пощата на адрес:

гр. София, 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 52 и на адресите на всички структури на НАП.

E-mail адрес

Ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на НАП, можете да попълните данните и да ги изпратите по ел. път на имейл адрес:

infocenter@nra.bg и подписани с електронен подпис чрез nap@nra.bg.

Сигнали и жалби се подават и на всички официални електронни адреси на ТД/офис на НАП в страната, публикувани на страницата на НАП на адрес: https://nra.bg/page?id=546 също подписани с електронен подпис.

Телефонен номер

Чрез информационен център на НАП на телефон: 0700 18 700 на цена, съгласно тарифата на Вашия телефонен оператор. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9,00 до 17,30 ч. Задължително условие при подаване на сигнал за корупционни действия от страна на служител е обаждането да не е анонимно.

Специални кутии, поставени в администрацията

Кутии за сигнали, предложения и мнения в офисите на териториалните структури на НАП.

Други

Информационна система за координация и комуникация между антикорупционните структури (ИСККАС), която се достъпва чрез портала на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет.

 

Превенцията на проявленията на корупция, в частност в областта на обществените поръчки, е между приоритетите в дейността на Националната агенция за приходите /НАП. Ще сме признателни за Вашата обратна връзка, която можете да ни дадете, като попълните:

Анкета за активна обратна връзка с лицата, проявили интерес към организирани от НАП обществени поръчки, участници в процедури/поръчки или изпълнители по договори за обществени поръчки

 

Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Съгласно чл. 56 от Устройствения правилник на НАП за анонимни се считат тези предложения и сигнали, в които не са посочени данни за подателя:

  1. три имена и адрес за кореспонденция;
  2. подпис на подателя – саморъчен, когато сигналът се подава на хартиен носител, или квалифициран електронен подпис, когато сигналът се подава по електронен път;  

Сигнали за конфликт на интереси се разглеждат по реда на глава осма от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като установяването на конфликт на интереси не може да се извършва по анонимни сигнали.

 

НАП гарантира анонимност на гражданите.

Благодарим Ви за съдействието!

 

Антикорупционни планове на НАП

Антикорупционен план на НАП за 2024 г.
05.02.2024

Отчет за изпълнение на мерките по Антикорупционен план на НАП за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.
12.06.2024

Отчет за изпълнение на мерките по Антикорупционен план на НАП за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.
29.02.2024

Отчета за изпълнение на мерките по Антикорупционен план на НАП за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.
26.05.2023

Отчета за изпълнение на мерките по Антикорупционен план на НАП за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.
01.08.2023

Отчет за периода 01.07.2023 г. – 30.09.2023 г. по Антикорупционен план на НАП за 2023 г.
03.11.2023

Антикорупционен план на НАП за 2023 г.
31.01.2023

Годишен отчет по Антикорупционен план на НАП за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
06.03.2023

Антикорупционен план на НАП за 2022 г.
03.02.2022

Отчет за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г. за изпълнението на Антикорупционен план на НАП за 2022 г.
25.05.2022

Отчет за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. по Антикорупционен план на НАП за 2022 г. 
29.08.2022

Отчет за периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г. по Антикорупционен план на НАП за 2022 г.
02.11.2022

Отчет за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. по Антикорупционен план на НАП за 2021 г.
16.08.2021

Отчет за периода 01.07.2021 г. - 30.09.2021 г. по Антикорупционен план на НАП
03.11.2021

Отчет за периода 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г. по Антикорупционен план на НАП 2021 г.
16.06.2021

Отчет за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. по Антикорупционен план на НАП за 2021 г.
23.03.2022

Антикорупционен план на НАП за 2021 г.
11.03.2021

Годишен отчет по изпълнението на Антикорупционен план на НАП за 2020 г.
11.03.2021

Отчет по Антикорупционния план на НАП за периода 01.07.2020 г. - 30.09.2020 г.
11.03.2021

Отчет за периода 01.01.2020 г. - 30.06.2020 г. на изпълнението на Антикорупционен план на НАП 2020
11.03.2021

Отчет за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г. на изпълнението на Антикорупционен план на НАП 2020
11.03.2021

Антикорупционен план на НАП за 2020 г.
11.03.2021

Отчет за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. по изпълнението на Антикорупционния план на НАП 2019 г.
11.03.2021

Отчет за периода 01.07.2019 г. - 30.09.2019 г. по Антикорупционен план на НАП 2019 г.
11.03.2021

Отчет за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г. по Антикорупционен план на НАП 2019 г.
11.03.2021

Отчет за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г. по Антикорупционен план на НАП 2019 г.
11.03.2021

Годишен отчет по изпълнението на Антикорупционен план на НАП за 2018 г.
11.03.2021

Антикорупционен план на НАП за 2019 г.
11.03.2021

Отчет по Антикорупционен план на НАП за периода 01.07.2018 г. - 30.09.2018 г.
11.03.2021

Отчет по Антикорупционен план на НАП за периода 01.01.2018 г. - 31.06.2018 г.
11.03.2021

Отчет по Антикорупционен план на НАП за периода 01.01.2018 г. - 31.03.2018 г.
11.03.2021

Антикорупционен план на НАП за 2018 г.
11.03.2021

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!