Z6_PPGAHG8009V440QP98PEM80GK7
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1S86

Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Дата на публикуване: Dec 28, 2023