Z6_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2QA1
Z7_PPGAHG800PDU90QLVJ00ID2QL3

СЪДЪРЖАНИЕ

В тази рубрика са описани всички Регистри на Национална агенция за приходите.

Тук ще намерите описание на всички изпитани и одобрени за употреба в РБългария Фискални устройства /ФУ/ и Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност /ИАСУТД/, отговарящи на изискванията на Наредба №Н-18/13.12.2006 г.

Българският институт по метрология (БИМ) води публични регистри на одобрените типове /съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 9 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г./, а именно:

 1. фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет /ЕКАФП/, Фискални принтери /ФПр/ и Фискални устройства за автомати на самообслужване /ФУВАС/;
 2. електронни системи с фискална памет (ЕСФП);
 3. локални мрежи от ФУ и ИАСУТД.

Сервизните организации и производителите на фискални устройства  са задължени да подават данни в НАП, а данъчната администрация от своя страна поддържа актуални три регистъра.

 

Регистър на одобрените модели ЕСФП и средства за измерване

Регистърът на одобрени модели ЕСФП и средства за измерване се актуализира своевременно. В него се вписват всички типове средства за измерване на разход/обем, които са одобрени от междуведомствената комисия по чл. 10, ал. 5 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г. за работа с различните одобрени типове ЕСФП.

Лицата, задължени да подават данни в НАП за използваните фискални устройства и системи,  трябва да имат предвид, че при утвърждаването на дадена ЕСФП, всяка системата се одобрява за работа с различни типове средства за измерване на разход/обем, които могат да бъдат включени в нейния състав и използвани в търговските обекти.

Не се допуска функционирането на ЕСФП с включени към нея средства за измерване, които не са вписани в свидетелството или допълнението към издаденото свидетелство за одобрен тип на конкретния модел система.

В регистъра може да бъде намерена информация за:

 • № и дата на свидетелство за одобрен тип
 • Модел ЕСФП;
 • Централно регистриращо устройство;
 • Вид и тип на средствата за измерване, изпитани и одобрени към ЕСФП;
 • Производител на ЕСФП;
 • Срок на валидност на свидетелството за одобрен тип ЕСФП.

 

Регистър на одобрените модели ЕКАФП, ФПр и ФУВАС

Задължените лица трябва да имат предвид, че не се допуска регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти от ЕКАФП, ФПр и ФУВАС, които не са от одобрен тип. Само включените в регистъра типове фискални устройства  е разрешено да бъдат използвани в търговските обекти.

В регистъра може да бъде намерена информация за:

 • № и дата на свидетелство за одобрен тип
 • Модел на ФУ;
 • Производител на ФУ;
 • Срок на валидност на свидетелството за одобрен тип ФУ;
 • Вид на ФУ;

ВАЖНО: При коригирана и одобрена версията на фърмуера на ФУ,  за новата версия на фърмуера се издава допълнение към свидетелството за одобрен тип на ФУ. В регистъра към номера на свидетелството за одобрен тип се добавя индекс (nnn.xx), където n е номер на свидетелството за одобрен тип ФУ, а хх е пореден номер на версията.

 

Регистър на одобрените ИАСУТД

В Наредба №Н-18/13.12.2006 г. има регламентиран специален ред за даване на право на едно лице да използва за регистриране и отчитане на приходите от продажби в търговски обекти ИАСУТД от одобрен тип, вместо да използва фискални устройства.

В случай, че лицата отговарят на определените в чл. 53, ал. 1 или чл. 53, ал. 2 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 г. изисквания, те могат да кандидатстват за одобрение на ИАСУТД. Този вид интегрирана система може да бъде одобрена за търговски обект (по чл. 53, ал. 1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.) или такава, при която има свързана мрежа от множество търговски обекти с един централен сървър (по чл. 53, ал. 2 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г.).

Съгласно разпоредбата на чл. 54, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 г., ИАСУТД от одобрен тип е система, която има издадено свидетелство за одобрен тип и е вписана в публичния регистър на одобрените типове.

В Регистър на одобрените ИАСУТД воден от НАП, може да бъде намерена информация за всички задължени лица имащи право да използват ИАСУТД. В регистъра има данни за:

 • ЕИК на задълженото лице;
 • ИАСУТД идентификатор;
 • Номер на свидетелство за одобрен тип;
 • Дата на свидетелство за одобрен тип;
 • Наименование на търговския обект/ Лицето, имащо право да използва ИАСУТД;
 • Адрес на търговския обект с одобрена ИАСУТД/ Адрес на лицето, имащо право да използва ИАСУТД;
 • Идентификатор файл.

 

Други регистри, водени от НАП

Конфискувани и отнети в полза на държавата недвижими имоти

 

Лица, освободени от обезпечение при придобиване на течни горива /чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС/

 

Лица, предоставили обезпечения при доставки на течни горива /чл. 176в, ал. 10 от ЗДДС/

 

Виртуални валути

 

Маркиране на изделия от благородни метали

 

Регистри по Закона за хазарта

 

Регистър на обменните бюра

Разсрочване и отсрочване

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!