Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Обновеният Портал за е-услуги на НАП предлага на потребителите нов принцип на идентификация, нова навигация, лесен достъп до информацията за всяка една услуга и функционалност, която улеснява декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски както на физическите лица, така и на юридическите.  


В новия Портал, всяка услуга разполага с информационна страница, на която потребителите могат да се запознаят повече с начина на работа с услугата, необходимото средство за достъп до нея и нейните функционалности.

 

Видео представяне на новия Портал за електронни услуги на НАП

 

 

Вижте още видео насоки за работа с обновения Портал за електронни услуги на НАП


Новости в Портала

 • Повече възможности за идентификация. Освен с персонален идентификационен код (ПИК) и квалифициран електронен подпис (КЕП), потребителите могат да достъпват Портала и чрез КЕП, в който не е записан ЕГН/ЛНЧ и Е-Автентикация, предоставяна от Държавната агенция „Електронно управление“. 

 

 • Функционалността „Директен достъп“. Това е нова функционалност в портала за електронни услуги, която цели да облекчи потребителите като премахва необходимостта да се подава заявление за достъп до е- услугите и да се посещава офис на НАП. Директен достъп означава пълен достъп до всички услуги, които са достъпни за типа на задълженото лице – физическо или юридическо.

 

 • Управление на достъпите с КЕП. Клиентите на НАП с КЕП  сами ще могат да управляват достъпите си, като заявяват достъп до други задължени лица, да предоставят достъп до тяхното задължено лице и/или преупълномощават трети лица без да посещават офис на НАП. 

 

 • Независимо от метода, с който потребителят се идентифицира при вход в Портала, той ще вижда списък с всички задължени лица, до които той  има достъп в Портала.

 

 • Възможност за ограничаване или преустановяване на вече предоставени права за ползване на електронните услуги с КЕП от едно задължено лице към друг потребител, ползващ Портала за е-услуги с КЕП.

 

 

Начална страница 

Едно от основните подобрения в Портал е неговата начална страница, която е достъпна без да е необходимо вписване. Началната страница предлага много функционалности, които целят да подобрят потребителското изживяване и достъпа до информация за услугите. Заглавната страница съдържа подробна информация за всички услуги, предоставяни от НАП, като по този начин, бързо и лесно, клиентите на НАП могат да проверят коя услуга е подходяща за тях, какви документи са им необходими, за да ползват услугата или какви средства за идентификация (ПИК, КЕП, Е-Автентикация) трябва да притежават.


Електронните услуги са групирани в категории, които са достъпни както от главната навигационна лента, така и през панела, разположен на начален екран. На заглавната страница има възможност за търсене по име или част от него. 


След като удостовери своята самоличност с ПИК, КЕП или Е-Автентикация, потребителят разполага с достъп до допълнителни нови функционалности като Профил, Моите услуги, Известия, Последно използвани услуги и други. 

 

Ново при услугите с ПИК

За да използвате тези услуги трябва да имате персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП. Вижте как можете да получите ПИК от НАП


Потребителите, които имат ПИК от НАП, могат да подадат годишната си данъчна декларация, да направят справка за задълженията си към бюджета и да извършат плащания за тях, както и да проверят осигурителния доход, върху който работодателят внася осигурителните вноски, да направят справка за дължими местни данъци и такси и много други. Може да видите пълния списък с електронни услуги, достъпни с ПИК 


Важно: При преминаване към обновения Портал за е-услуги на НАП, текущите достъпи на потребителите, притежаващи ПИК, ще бъдат запазени.


След като въведе своя ПИК, потребителят ще бъде пренасочен към началната страница на Портала, където може да види:

 • избрано задължено лице;
 • услугите, предназначени за задълженото лице;
 • допълнителни функционалности, достъпни за клиентите на НАП, след вписване в портала, като например: моите услуги, последно използвани услуги и др.

 

Ново при услугите с КЕП


Тази група услуги е предназначена за лица, които разполагат с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) доставчик на удостоверителни услуги. 


С КЕП може да подадете декларации и документи по Закона за ДДС, Интрастат декларации, формуляри и документи по ЗДДС, VIES декларации и други. Може да видите пълен списък с електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП , както и повече информация за това как можете да получите КЕП  и  какви са правилата за упълномощаване и инструкции за подписване на документи .

 

Директен достъп с КЕП


Новата функционалност в Портала за е-услуги, достъпни с КЕП е т.нар. „Директен достъп“. Потребителите, които за първи път ще достъпват електронните услуги, ще получават „Директен достъп“ до определени задължени лица, без да е необходимо да посещават офис на НАП. Тази функционалност ще улесни потребителите при получаване на достъп до услугите за определени задължени лица, като премахва необходимостта да се подава заявление за достъп до е- услугите и да се посещава офис на НАП. Директен достъп означава пълен достъп до всички услуги, които са достъпни за типа на задълженото лице – физическо или юридическо. Вижте повече информация в ръководството за потребителите – част I


Потребителите, които са ползвали Портала с КЕП, ще продължат да имат достъп за същите задължени лица, услугите за тях и ниво на достъп (пълен или частичен), както досега. 


При изтичането на срока на валидност на КЕП, достъпът до портала ще се осъществява по следните правила:

 

 • Ако потребителят има пълен достъп до определено задължено лице с конкретен КЕП, чийто срок изтича, то потребителят ще запази пълния достъп до заявените вече услуги за това задължено лице и при използването на нов КЕП, като достъпът става безсрочен. Важно условие за това е старият и новият КЕП трябва да бъдат от един тип. Тоест, в старият КЕП са записани определени данни за автор и организация. В новият КЕП трябва да бъдат записани същите данни.

 

 • Ако потребителят има частичен достъп до определено задължено лице с конкретен КЕП, чийто срок изтича,  потребителят ще трябва да поиска ново упълномощаване от съответното задължено лице.

 

Упълномощаване и преупълномощаване


Клиентите на НАП, които притежават КЕП, вече ще могат сами да заявяват достъп до други задължени лица, да предоставят достъп до тяхното задължено лице, както и да преупълномощават трети лица без да се налага на която и да е от страните да посещава офис на НАП, на която ѝ да е от страните.

 

Новите услуги, с които може да се управлява достъпа до други задължени лица, са:

 

 • „Известие за достъп на упълномощено лице“ –  използвайки тази услуга, за потребителя отпада задължението да посети офис на НАП за потвърждаване на достъп до Портала. Упълномощаването се стартира от страна на Упълномощителя, а не от Упълномощеното лице. След изпращане на известие за достъп, упълномощеното лице може да го приеме, за да получи достъп веднага. Услугата е достъпна само с КЕП, а повече за стъпките за получаване на достъп чрез известие може да видите в ръководството за на потребителя за работа с обновения Портал за е-услуги – част 2.

 

 • „Заявление за достъп на упълномощено лице“  - позволява на упълномощените лица да поискат достъп от упълномощителите, които на свои ред могат да го одобрят чрез известие. Ако упълномощителят няма възможност да одобри заявление чрез Портала за електронни услуги, упълномощеното лице разпечатва необходимите документи след попълване на заявлението и посещава офис на НАП. Услугата е достъпна с КЕП за физически и юридически лица. Повече информация можете да видите в ръководството за на потребителя за работа с обновения Портал за е-услуги – част 2 

 

 

Важно: Реализирана е технологична възможност за ограничаване или преустановяване на вече предоставени права за ползване на електронните услуги с КЕП от едно задължено лице към друг потребител, ползващ Портала за е-услуги с КЕП. При смяна на КЕП, отпада необходимостта от регистрация и предоставяне на права в е-портала. За повече информация може да видите правилата за ползване на електронните административни услуги на НАП с КЕП.

 

Достъп с КЕП без записан идентификатор


Порталът за електронни услуги предоставя нова функционалност, чрез която потребителите ще могат да използват КЕП без записан в него идентификатор като ЕГН или ЛНЧ. Преди  използването на такъв КЕП, е необходимо потребителят да извърши допълнителна идентификация пред служител в офис на НАП. Преди посещение в офис на НАП за потвърждаване на самоличността си, потребителят може да ползва само услугите със свободен достъп. 

 

Новата възможност за достъп – Е-Автентикация


Вписването в Портала за електронни услуги чрез Е-Автентикация вече е налична функционалност, като тя се осъществява по правилата и методите на Държавна агенция „Електронно управление“. За повече информация за средствата за вписване чрез платформата на ДАЕУ, можете да видите в сайта на ДАЕУ

 

 

Достъп до електронни услуги

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!