Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименование и уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите, част от Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – Приемане на справка - декларация от Закона за данък върху добавената стойност (включително по електронен път) – №627

Справка-декларация (СД) подават всички регистрирани по ЗДДС лица. Заедно със справката декларация се подават и отчетните регистри (дневник за покупки и дневник за продажби) за съответния данъчен период. Изключение правят субектите, които подлежат на специална регистрация, регламентирана в глава осемнадесета на ЗДДС – (Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица). Редът и сроковете за подаване на справки-декларации от тях, както и съдържанието на справка-декларацията, се уреждат отделно.

 

Срок за подаване

Декларацията се подава в срок до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнася.

Данъчният период е едномесечен за всички регистрирани лица и съвпада с календарния месец, освен в случаите по глава осемнадесета ЗДДС

За новорегистрираните по ЗДДС лица първият данъчен период след датата на регистрация обхваща времето от датата на регистрацията до последния ден включително на календарния месец, през който е извършена регистрацията по ЗДДС, освен в случаите по глава осемнадесета на ЗДДС.

В случаите на дерегистрация по ЗДДС последният данъчен период обхваща времето от началото на данъчния период до датата на дерегистрацията включително.

 

Как и къде се подава

Справка-декларацията и отчетните регистри се подават задължително по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП), освен при смърт на физическо лице или на физическо лице – едноличен търговец или при издадено от компетентната териториална дирекция на агенцията разрешение, на лице с прекратена регистрация по ЗДДС, за извършване на корекция във вече подадена справка-декларация и отчетни регистри, при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Справка-декларацията се подава и в случаите, когато данъкът не следва да се внася или да се възстановява, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило, съответно получило доставка или придобивания или не е осъществило внос за съответния данъчен период.

При дерегистрация по ЗДДС заедно със справка-декларацията за последния данъчен период лицето подава протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от закона по образец (Приложение № 9 към  чл.77, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗДДС).

Ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или
  • Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Декларации, документи и данни по ЗДДС. Заявление за дерегистрация по ЗДДС“.

 

Резултат от подаването

При приемането на така подадените декларации на подателя се изпраща автоматично съобщение с вх. №, а за резултата от обработката се издава уведомление за приемане или отхвърляне на декларацията. Тази информация е достъпна и чрез профила на лицето в електронните услуги, предоставяни от НАП с КЕП, секция „Декларации, документи и данни по ЗДДС. Заявление за дерегистрация по ЗДДС“ - „Справка – декларация за ДДС“ -  „Подадени данни“.

 

Санкция

Лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 и отчетните регистри по чл. 124 или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 до 10 000 лв.  (чл. 179, ал.1 ЗДДС).

 

Такси

Съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП, агенцията не събира такси.

Деклариране ДДС и Интрастат

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!