Z6_PPGAHG800H5D40QP10N9SN3KF0
Z7_PPGAHG8009PGE0QP984IFF1SG4

СЪДЪРЖАНИЕ

Наименование

Наименованието на услугата в Портала за електронни услуги на НАП е "Приемане на електронно уведомление за вписване, промяна на обстоятелства или заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС“

 

Как се подава?

Услуга е достъпна с квалифициран електронен подпис /КЕП/ в портала за електронни услуги на НАП.

 

Кой подава уведомление?  

Уведомлението за вписване в "Регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС на лицата освободени от обезпечение на това основание", подават лица, които не са регистрирани земеделски производители или бюджетни организации и:

  • получават течни горива, освободени за потребление (чл. 20, ал. 2 т. 1 от ЗАДС) от лицензиран складодържател за собствено потреблениене;
  • осъществяват вътреобщностно придобиване на течни горива за собствено потребление

Уведомление за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС се подава:

  • за първоначално вписване в регистъра;
  • при прекратяване и възобновяване на дейността в обект;
  • въвеждане в експлоатация на нов обект;
  • отклонение повече от 10 % от декларираното прогнозно средномесечно потребление на горива.

 

Срок за подаване  

В 7-дневен срок преди:

  • датата на възникване на данъчно събитие при вътреобщонстно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл.20, ал.2, т.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление;
  • настъпването на промяна в обстоятелства, съгласно чл.111л, ал.3 от правилника за прилагане на ЗДДС.

 

Резултат от подаването

Приемане на уведомление и вписване в публичния регистър по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС, като датата на подаване на уведомлението е и датата на вписване в регистъра. 

 

Такси

НАП не изисква такси при подаването и приемането на уведомление за вписване, промяна на обстоятелства или заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС /съгласно разпоредбите на чл.3, ал.3 от ЗНАП/.

Търговия с горива,Закон за ДДС,Наредба Н-18/13.12.2006 г.

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!