Z6_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SF0
Z7_PPGAHG800HFP60QTB1OKEL1SV4

СЪДЪРЖАНИЕ

Длъжен ли съм да изпратя отчет след приключването на проектните дейности?

Всички предприятия, получили подпомагане с оборотен капитал заради временните противоепидемични мерки, са длъжни да отчетат използваните средства чрез модула „Комуникация с УО“ на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Отчитането ще се осъществява еднократно и когато лицата са получили средства по първа и втора фаза, като и за двете схеми, по които са подавани заявления BG16RFOP002-2.095 за основните и BG16RFOP002-2.097 за допълнителните данни, отчитането ще става чрез комуникация към подаденото и одобрено заявление в схема BG16RFOP002-2.095. 

За отчитането на  използваните средства, отпуснати по фаза 3 схема BG16RFOP002-2.101, се запазват изискванията като при предходните две схеми.  
Отчитането по BG16RFOP002-2.101 е в ИСУН 2020 към съответното заявление през модула „Комуникация с УО“.

За отчитане на изпълнението се подават Отчет по образец (Приложение 7) и Декларация за липса на друго публично финансиране (Приложение № 8). Срокът за отчитане е 30 дни след изтичане на 3 месеца от датата на издаване на заповедта за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

Изрично изискване е използваните средства да бъдат отразени в счетоводната документация на крайния ползвател на помощта и то чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система. Важно условие е тези разходи да могат да се установят и проверят, т.е. да бъдат подкрепени от оригинални разходооправдателни документи, които да са издадени в периода след 13.03.2020 г. до крайната дата на изпълнение на заявлението за подкрепа.

 

Извън гореизброения списък, НАП може да изисква допълнителна информация от крайните ползватели на помощта с цел правилно отчитане по процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”.

 

Важно: За улеснение на отчитането, в модула „Комуникация с УО“ е налична опция за изпращане на комуникация с наименование „Отчитане пред НАП (Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП)“, като всяко предприятие, получило подкрепа ще трябва задължително да подаде Отчет от краен ползвател на помощта по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по ОПИК и Декларация за липса на друго публично финансиране.

Подаването на двата документа е задължително условие за изпращане на комуникацията, като е необходимо същите да бъдат коректно приложени към съответното описание в падащ списък на подаваните документи в комуникацията. При необходимост предприятията ще могат да подадат и други документи със свободно описание. Всеки от подаваните документи е необходимо да бъде подписан с КЕП от представляващ предприятието или да бъде подадено сканирано копие на документа, подписан на хартия. 

Какво задължително съдържа отчетът?

При приключване на проектните дейности крайните ползватели са длъжни да предоставят чрез модул „Комуникация с УО“ на ИСУН2020 текстови файл, съдържащ минимум следната информация:

 

  • кратко описание за същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от пандемията от COVID-19;
  • кратко описание на извършените разходи;
  • периодът, в рамките на който са извършени разходите;
  • изпълнение на мерките за информиране и публичност;
  • проведена ли е процедура за избор на изпълнител с „Публична покана“, съгласно разпоредбите на ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г.
  • Посочва се № и дата на издаване на разходооправдателния документ (фактура, ведомост и др.), издател на фактурата, стойност на разходооправдателния документ в съответствие с регистрацията по ЗДДС на крайния получател на помощта и опис с дата и стойност на платежните документи във формат excel.
  • Декларация за липса на друго публично финансиране на отчетените разходи по заявленията за подпомагане

 

Образец на отчетния документ може да видите и тук.

Важно! Фирмите, получили подкрепа с оборотен капитал трябва да представят отчет за използваните средства

Полезно ли беше съдържанието на тази уебстраница ?

Гласувай да Гласувай не


Благодарим ви за обратната връзка!